فصلنامه دیده بان مرز شماره 5 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه دیده بان مرز شماره 5

صفحه بعد

فصلنامه دیده بان مرز شماره 5

فصلنامه دیده بان مرز شماره 5

‫فصلنامه اجتامعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫فصل تابستان ‪ * 1399‬سال دوم * شماره ‪5‬‬ ‫‪ 44‬صفحه * قیمت ‪ 10/000‬تومان‬ ‫دانستنیهای مرزی ‪1‬‬ ‫جغرافیای مرزهای ایران‬ ‫عبور شهرداری کرج از مرز تهیه‬ ‫و توزیع ‪100‬هزار تن اسفالت‬ ‫تابستان بدون خاموشی در صورت‬ ‫همکاری مردم و صاحبان صنایع‬ ‫دکتر مجید جاللی مهر‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بین المللی رهساز گستر مهر اذعان داشت‪:‬‬ ‫با تغییر کاربری‬ ‫«برج سفید مهرشهر کرج»‬ ‫به هتل؛ البرز پایتخت‬ ‫گردشگری کشور میشود‬ ‫بیامرستانشهرجدیدهشتگرد‬ ‫روی مرز هشدار!‬ ‫تولید ثروت از دانش در گرو‬ ‫ارتباط موثر دانشگاه و صنعت‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫سوئیس ایــران‬ ‫ِ‬ صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫فصلنامه رسارسی اجتامعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صاحبامتیاز و مدیرمسئول‪ :‬مهندس محمدنقی دیدهبان‬ ‫رسدبیر‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫ویراستار‪ :‬لیال سیدحامتی‬ ‫مدیر بازرگانی‪ :‬نادر خدابخش نیر‬ ‫خربنگاران‪:‬‬ ‫زینب سیدحامتی‪ ،‬الناز قنربی‪ ،‬فرناز قنربی‪ ،‬گلناز قنربی‬ ‫عکاسان خربی‪:‬‬ ‫محمدعلی دیدهبان‪ ،‬سیده سارا سیدحامتی‬ ‫امور گرافیکی‪ :‬حانیه ملکی شهریور‬ ‫گروه کارشناسان‪:‬‬ ‫حسین قاسمی‪ ،‬مهدی حسنعباسی‪ ،‬مهدی قرالی‬ ‫دکرت مجتبی ملکی شهریور‪ ،‬دکرت اباصلت رحمتی‬ ‫مهندس محمدحسین دیدهبان‪ ،‬رسهنگ خانعلیزاده‬ ‫همکاران این شامره‪:‬‬ ‫زهرا دیدهبان‪ ،‬غالمرضا خالوئی نائینی‪ ،‬فاطمه سیدحامتی‬ ‫صفحهبند و طراح‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬خاتم نو‬ ‫‪‬‬ ‫‪Email: info@marznews.com‬‬ ‫‪www.Marznews.com‬‬ ‫‪www.Marz.News‬‬ ‫‪Marznews.ir‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان انقالب اسالمی‪ ،‬خیابان کارگر‬ ‫شاملی‪ ،‬خیابان مستعلی‪ ،‬پالک ‪ ،12‬واحد ‪3‬‬ ‫کد پستی‪1418814554 :‬‬ ‫صندوق پستی‪13145-483 :‬‬ ‫تلفکس‪+9821 – 66129426 :‬‬ ‫سازمان اگهیها‪+98-919-919-9881 :‬‬ ‫‪‬‬ ‫مدیران دفاتر رسپرستی و منایندگیها‬ ‫خربنگار مقیم در کشور ترکیه (استامبول)‪ :‬لیال نوروزی‬ ‫مدیر رسپرستی استان اردبیل‪ :‬مهندس علی قنربی‬ ‫مدیر رسپرستی استان الربز‪ :‬الناز قنربی‬ ‫مدیر رسپرستی استان اذربایجان رشقی‪ :‬مهندس اکرب قنربی‬ ‫مناینده استان اذربایجان غربی‪ :‬احمد نرصالهی‬ ‫مناینده استان گیالن‪ :‬حسین مهدوی اسیابر‬ ‫مناینده استان کرمانشاه‪ :‬حسن کرمی‬ ‫‪‬‬ ‫مراکز توزیع‪ :‬دفاتر استانداران استان های مرزی‬ ‫وزارتخانهها‪ ،‬سازمانها و ادارات مرتبط‪ ،‬سفارتخانههای‬ ‫منتخب‪ ،‬کیوسکهای مطبوعاتی منتخب‪ ،‬رشکتها‪،‬‬ ‫واحدهای صنعتی و مراکز تفریحی و گردشگری و‪ ...‬طرف‬ ‫قرارداد و لیستهای پیشنهادی مشرتیان و مشرتکین و‪...‬‬ ‫فهرست مطالب‪:‬‬ ‫سخن رسدبیر؛ «دیده بان مرز» متامی مرزها را تعریف خواهد کرد ‪11 .................................‬‬ ‫معرفی یکی ازخدمات بانک گردشگری؛تسهیالت برای ایجاد واحداث طرح های گردشگری ‪12‬‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬بانک هوشمند ‪13 ....................................................................................‬‬ ‫دکرت مجید جاللی مهر‪ ،‬مدیرعامل رشکت بین املللی رهساز گسرت مهر اذعان داشت‪:‬‬ ‫با تغییر کاربری «برج سفید مهرشهرکرج» به هتل؛ الربز پایتخت گردشگری کشور میشود ‪14‬‬ ‫بیامرستان شهرجدیدهشتگرد روی مرز هشدار! ‪15 .............................................................‬‬ ‫در بازدید مسئوالن کشوری از شهر جدید هشتگرد اعالم شد؛‬ ‫کلنگ زنی بیامرستان جدید تا ‪۲‬ماه اینده ‪16 ......................................................................‬‬ ‫شهردار کرج عنوان کرد‪ :‬عبور شهرداری کرج از مرز تهیه و توزیع ‪100‬هزار تن اسفالت‪17 ...‬‬ ‫تشکیل سی ا ُمین جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهش شورای شهر کرج ‪17 ........................‬‬ ‫انتصاب معاون مرکز پژوهش و مطالعات راهربدی شورای اسالمی شهر کرج ‪17 ...................‬‬ ‫به مناسبت چهلمین سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی انجام شد؛‬ ‫بازدید رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از پارک علم و فناوری الربز‪18 ..................................‬‬ ‫رییس پارک علم وفناوری الربز‪ :‬تولید ثروت ازدانش در گرو ارتباط موثردانشگاه وصنعت ‪19‬‬ ‫خربنگار خربگزاری ایسنا رکوددار کسب جایزه در جشنواره مطبوعات استان الربز ‪19 ............‬‬ ‫برگزاری رویداد کافه ایده در مرکز اموزش علمی کاربردی شهرداری کرج ‪19 ........................‬‬ ‫معرفی مرکز فضایی ماهدشت ‪20 ......................................................................................‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات سیار استان الربز خرب داد‪:‬‬ ‫پارک علم و فناوری الربز تحت پوشش شبکه ‪ 4G‬قرار گرفت ‪23 .........................................‬‬ ‫ارائه خدمات ترانسفری به مسافران فرودگاه پیام ‪23 ..........................................................‬‬ ‫انجام بیش از ‪ 2‬هزار پرواز در فرودگاه بین املللی پیام ‪23 ..................................................‬‬ ‫ادای دین موسسه رازی با یک قرن خدمت در نظام سالمت به محمدبن زکریای رازی ‪24 ....‬‬ ‫اثربخشی داروی رسیژن در درمان بیامران کرونا ‪25 ............................................................‬‬ ‫پاسخ فنی سایپا به خط تخریب رسانه های بیگانه؛‬ ‫محصوالت جدید سایپا با باالترین استانداردها تولید خواهند شد ‪26 ...................................‬‬ ‫ایران خودرو در مسیر توسعه ‪27 .......................................................................................‬‬ ‫اجرای منایش «اتاقی در هتل پالزا» ‪28 ...............................................................................‬‬ ‫جانشین فرمانده ناجا‪ :‬راهاندازی قرارگاه مقابله با قاچاق در حوزه بهداشتی ‪29 ...................‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان الربز خرب داد‪« :‬توقیف خودروهای قاچاق در ازادراه «تهران‪-‬کرج ‪29‬‬ ‫معاونهامهنگکننده فرمانده انتظامی استانالربزخربداد‪:‬توقیفخودروی‪60‬میلیاردیقاچاق ‪29‬‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان الربز خربداد‪ :‬توقیف خودروی‪ 30‬میلیاردی قاچاق ‪29 .....‬‬ ‫مدیر توزیع نیروی برق شهرستان اردبیل اذعان داشت‪:‬‬ ‫تابستان بدون خاموشی در گرو همکاری مردم و صاحبان صنایع ‪30 ....................................‬‬ ‫خانه مطبوعات استان اردبیل اعضای هیات مدیره خود را شناخت ‪30 .................................‬‬ ‫ائین تجلیل خربنگاران خربگزاری ایسنای اردبیل ‪30 .............................................................‬‬ ‫استاندار اردبیل تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایجاد شهرک صنعتی مشرتک برای تقویت مراودات اقتصادی‪ ،‬سیاسی ایران واذربایجان‪31 ....‬‬ ‫فرماندار اردبیل‪ :‬رسانه ها در پیشگیری از اعتیاد نقش کلیدی دارند‪31 .................................‬‬ ‫انتخاب هرنمند اردبیلی به عنوان دبیر اجرایی جشنواره تئاتر مقاومت ‪32 ...........................‬‬ ‫انتصاب رسپرست نائب رئیسی فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران ‪32 ...............‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نرش ارزش های دفاع مقدس اردبیل‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬عنوان کتاب با موضوع خاطرات دفاع مقدس در اردبیل چاپ می شود ‪33 ...................‬‬ ‫دانستنی های مرزی ‪ 1‬؛ جغرافیای مرزهای ایران ‪34 ..........................................................‬‬ ‫مقاومت دو روزه‪ ،‬سه نفر از مرزبانان ایرانی در مقابل ارتش روسی ‪35 ..............................‬‬ صفحه 10 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫«دیدهبانمرز»تمامیمرزاهراتعریفخواهدکرد‬ ‫رسانه ی پیش روی شما در نظر دارد نگاه شما را نسبت به مرزهایی که تاکنون با ان روبرو می شدید‬ ‫اما درباره انها کنجکاوی نمیکردید‪ ،‬تغییر دهد‪.‬‬ ‫در وهله اول باید بدانیم مرز تنها شامل مرزهای جغرافیایی نشده و بسیاری از مسایل جهان دارای‬ ‫مرزهای بسیار طوالنی و وسیعی هستند که باید درباره عمق و نحوه مقابله انها بیشتر بدانیم تا در زمان‬ ‫مواجهه با پیش امدها بتوانیم تصمیم درستی بگیریم‪.‬‬ ‫از این رو باید مرزهای بین حقیقت و واقعیت را از هم تشخیص داده تا در دام رسانه های بی اخالق‬ ‫و سوء استفاده گر گرفتار نشویم‪ .‬توجه نکردن به رسانه ها نیز چاره کار نیست چون در دنیای‬ ‫ارتباطات‪ ،‬رسانه ها هستند که به عنوان ابزارهای مهم ارتباطی نقش اگاه بخشی و کلیدی را در‬ ‫رساندن پیام ایفا می کنند‪.‬‬ ‫اینجاست که کسب سواد رسانهای مرزهای بین درستی و یا غیر واقعی بودن پیام را به شما نشان‬ ‫میدهد‪ .‬به عبارتی با دنبال کردن این رسانه و محتوی ان میتوانید این مهارت را در طول زندگی‬ ‫به دست اورید‪.‬‬ ‫در این شماره به برخی از این مرزها شامل مرزهای اجتماعی و دانش‪ ،‬علم و فناوری‪ ،‬سالمت و‬ ‫تندرستی و‪ ...‬پرداختهایم و امیدواریم در شماره های اتی نیز بتوانیم در خصوص تمامی مرزها‬ ‫اطالعات کافی را منتشر کرده و در اختیار مخاطبان عالقمند به این مقوله قرار دهیم‪.‬‬ ‫فرهاد قنبری‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫معرفی یکی از خدمات بانک گردشگری؛‬ ‫تسهیالت برای ایجاد و احداث طرح های گردشگری‬ ‫به منظور حمایت از فعالیت های‬ ‫گردشگری و توسعه این صنعت مهم در‬ ‫کشور‪ ،‬تسهیالت ایجاد و احداث طرح های‬ ‫گردشگری به فعاالن گردشگری با هدف‬ ‫توسعه زیرساخت های گردشگری کشور‬ ‫اعطا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از‬ ‫مرزنیوز؛ بر اساس عقود اسالمی‪ ،‬این‬ ‫تسهیالت به صورت مشارکت مدنی است‪.‬‬ ‫مزایای دریافت این نوع تسهیالت‬ ‫بانک گردشگری چیست؟‬ ‫ برنامه ریزی صحیح برای پروژه و تامین‬‫تدریجی وجوه نقد مورد نیاز پروژه‬ ‫ مشارکت با بانک به عنوان مجموعه ای‬‫مطمئن و باثبات و اطمینان از حصول‬ ‫نتیجه‬ ‫ با دریافت تسهیالت در مسیر‬‫فعالیت های اقتصادی خود‪ ،‬مدیریت‬ ‫اقتصادی دقیق تری را در فعالیت های‬ ‫خود تجربه خواهید کرد‪.‬‬ ‫برای دریافت این تسهیالت چه‬ ‫شرایطی الزم است؟‬ ‫‪ -1‬سن شما باید ‪ ۱۸‬سال تمام باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬برای دریافت تسهیالت بانک‬ ‫ی که دارای تسهیالت‬ ‫گردشگری‪ ،‬درصورت ‬ ‫با اقساط سررسید گذشته و معوق و یا‬ ‫دارای سابقه چک برگشتی هستید‪ ،‬ابتدا‬ ‫الزم است تسویه حساب های الزم را‬ ‫انجام دهید‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارائه مستندات طرح توجیهی و‬ ‫مجوزهای صادره طرح الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -4‬اعطای تسهـیالت برای ساختمان با‬ ‫ترهین ساختمان به نفع بانک صورت می‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫نرخ سود این تسهیالت چقدر است؟‬ ‫در حال حاضر نرخ سود این تسهیالت‬ ‫بر اساس مصوبه بانک مرکزی برای عقود‬ ‫مشارکتی است‪.‬‬ ‫پرداخت این تسهیالت چگونه خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫پرداخت تسهیالت به صورت تدریجی و بر‬ ‫اساس میزان پیشرفت پروژه بوده و بانک‬ ‫حداکثر ‪ ۸۰‬درصد هزینه پروژه را تامین‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫چه مدارکی الزم است؟‬ ‫مدارک هویتی‪ :‬شامل شناسنامه و کارت‬ ‫ملی و سایر مدارک معتبر رای مشتریان‬ ‫غیر ایرانی‬ ‫مدارک محل سکونت‪ :‬شامل اجاره نامه‬ ‫یا سند مالکیت و یا سایر مدارک مربوطه‬ ‫مدارک شغلی‪ :‬شامل معرفی نامه از‬ ‫محل خدمت‪ ،‬جواز کسب معتبر‪ ،‬گواهی‬ ‫اشتغال به کار و یا سایر مدارک مربوطه‬ ‫مدارک مربوط به دریافت تسهیالت‪:‬‬ ‫مستندات طرح توجیهی و مجوزهای‬ ‫صادره طرح‬ ‫دریافت اطالعات بیشتر‬ ‫شما می توانید در تمامی ساعات شبانه روز‬ ‫و ‪ ۷‬روز هفته با شماره تلفن ‪۰۲۱۲۳۹۵۰‬‬ ‫تماس گرفته و نظرات و پیشنهاد ات و یا‬ ‫سئواالت خود را با کارشناسان این بانک‬ ‫در میان گذاشته و از مشاوره تلفنی نیز‬ ‫بهره مند شوید‪.‬‬ ‫بهگزینی‪ :‬فاطمه سیدحاتمی‬ صفحه 12 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬بانک هوشمند‬ ‫«اقتصاد هوشمند» را می توان یک‬ ‫ابر پروژه دانست که برای پیاده سازی‬ ‫ان یک لشکر نیرو الزم است؛ لشکری‬ ‫متشکل از نیروهای متخصص در حوزه‬ ‫اقتصاد‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬بانک و‪...‬‬ ‫انچه امروز با عنوان «اقتصاد هوشمند»‬ ‫تعریف شده را می توان حقیقتاً تحولی‬ ‫شگرف دانست که در همه عرصه های‬ ‫زندگی عموم مردم اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫با پیاده سازی نهایی این پروژه‪ ،‬بسیاری‬ ‫از امور روزمره اداری‪ ،‬بانکی و حتی‬ ‫خریدهای روزانه شکل تازه ای به خود‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫شهروندی که در جامعه دارای «اقتصاد‬ ‫هوشمند» زندگی می کند نه تنها خود را‬ ‫در منطقه ای توسعه یافته می یابد‪ ،‬بلکه‬ ‫تالش می کند خود بخشی از این پروسه‬ ‫توسعه محور باشد و به ان کمک کند‪.‬‬ ‫افزایش سطح سالمتی‪ ،‬کاهش اسیب‬ ‫های اجتماعی‪ ،‬حفظ محیط زیست‪،‬‬ ‫کاهش هزینه های اداری‪ ،‬از بین رفتن‬ ‫دیوانساالری و افزایش چشمگیر سرعت‬ ‫فعالیت ها تنها بخشی از دستاوردهای این‬ ‫پروژه است‪.‬‬ ‫در بعد کالن نیز کاهش فساد با از بین رفتن‬ ‫روابط پشت پرده‪ ،‬شفاف سازی فرایندها و‬ ‫نیز تعریف شدن روندهای یکسان را می‬ ‫توان از نتایج «اقتصاد هوشمند» دانست‪.‬‬ ‫البته «اقتصاد هوشمند» یک بعدی نیست‬ ‫و اجزای متعددی دارد که بخشی از ان به‬ ‫حوزه بانکی مربوط است‪ .‬بانک ملی ایران‬ ‫تالش دارد در این زمینه نیز پیشتاز باشد‬ ‫و اطالعات و امار موجود همین را ثابت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫امروز بسیاری از خدمات بانک ملی ایران‬ ‫به صورت الکترونیکی یا دیجیتالی انجام‬ ‫می شود و در برخی موارد مشتری تنها‬ ‫با چند کلیک می تواند فعالیت های‬ ‫اقتصادی و مالی خود را مدیریت کند‪.‬‬ ‫سامانه های بام‪ ،‬بله‪ ،‬ایوا‪ ،‬سککوک‪« ،‬نشان‬ ‫اعتباری» و دستگاه های خودگردان هر‬ ‫کدام به تنهایی سوپر محصوالتی هستند‬ ‫که حجم قابل توجهی از تراکنش های‬ ‫بانکی را به خود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫«نشان اعتباری» که فرایند احراز هویت‪،‬‬ ‫امضای دیجیتال‪ ،‬درخواست و پرداخت‬ ‫تسهیالت را تنها از روی گوشی تلفن‬ ‫همراه انجام می دهد‪ ،‬یک گام بسیار بلند‬ ‫برای تحقق اهداف «اقتصاد هوشمند»‬ ‫محمدرضا حسین زاده‪ ،‬مدیرعامل بانک ملی ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران هر سال در ایام هفته‬ ‫دولت به مرور دستاوردهای خود می‬ ‫پردازد‪ ،‬اما هفته دولت امسال را می‬ ‫توان یک دوره ویژه خواند‪ ،‬چرا که پروژه‬ ‫ملی «ارائه کارت اعتباری با توثیق سهام‬ ‫عدالت» مبتنی بر روش های دیجیتال در‬ ‫همین ایام عملیاتی شد‪.‬‬ ‫خوشحالم که در استانه نود و سومین‬ ‫سالگرد تاسیس بانک ملّی ایران‪ ،‬مشتریان‬ ‫عزیز ما این بانک را بانکی هوشمند و‬ ‫دیجیتال می بینند و سهم عمده ای از‬ ‫تراکنش های بانکی خود را به صورت‬ ‫غیرحضوری انجام می دهند‪.‬‬ ‫این اما پایان راه نیست و هدف ما «ایران‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬است‪ .‬بانک ملی ایران همچنان‬ ‫برنامه های بزرگتری در راستای پیاده‬ ‫سازی «اقتصاد هوشمند» در پیش دارد‬ ‫که به مرور از ان ها رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش سطح سالمتی‪ ،‬کاهش‬ ‫اسیبهای اجتماعی‪ ،‬حفظ محیط‬ ‫زیست‪ ،‬کاهش هزینههای اداری‪ ،‬از‬ ‫بین رفتن دیوانساالری و افزایش‬ ‫چشمگیر سرعت فعالیتها تنها بخشی‬ ‫از دستاوردهای این پروژه است‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫دکتر مجید جاللی مهر‪ ،‬مدیرعامل شرکت بین المللی رهساز گستر مهر اذعان داشت‪:‬‬ ‫باتغییر کاربری «برج سفید مهرشهرکرج» به هتل‬ ‫البرز پایتخت گردشگری کشور میشود‬ ‫مدیرعامل شرکت بین المللی رهساز‬ ‫گستر مهر از کمبود هتل در استان البرز‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر مجید جاللی مهر با اعالم این خبر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر مسئوالن استان برنامهریزی دقیقی‬ ‫برای ساخت هتل و افزایش سرانه اقامتگاه‬ ‫های گردشگری نداشته باشند با نارضایتی‬ ‫میهمانان در استان مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اینده نگری و چشم انداز روشن‬ ‫گسترش صنعت گردشگری در استان البرز‬ ‫قصد دارم کاربری برج تجاری رومینا (برج‬ ‫سفید) که حاصل ‪ 7‬سال تالش بی وقفه بوده‬ ‫را تغییر داده و یک هتل ‪ 5‬ستاره در بلوار ارم‬ ‫مهرشهر برای خدمت رسانی به گردشگران و‬ ‫میهمانان استان البرز راه اندازی کنم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه البرز‪ ،‬لیافت داشتن هتل‬ ‫های پرستاره را دارد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬سعی دارم‬ ‫این هتل لوکس با امکاناتی همچون تاالر‪،‬‬ ‫سالن همایش‪ ،‬رستوران‪ ،‬فستفود‪ ،‬سفره‬ ‫خانه سنتی‪ ،‬کافی شاپ‪ ،‬سالن ماساژ‪ ،‬استخر‪،‬‬ ‫جکوزی‪ ،‬باشگاه بدنسازی و ارایشگاه باعث‬ ‫جذب گردشگران داخلی و خارجی شده و به‬ ‫توسعه صنعت گردشگری استان البرز کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دکتر جاللی مهر با اشاره به انعقاد تفاهم‬ ‫نامه اخیر بین شهرداری کالنشهر کرج و‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری استان البرز‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬با‬ ‫افزایش پروازهای باری و مسافری داخلی و‬ ‫خارجی فرودگاه بینالمللی پیام شاهد حضور‬ ‫گردشگران و جهانگردانی خواهیم بود که‬ ‫به دنبال محل اسکان موقت یا دائمی برای‬ ‫شرکت در جلسات کاری‪ ،‬سمینارها‪ ،‬همایش‬ ‫ها‪ ،‬کنفرانسها‪ ،‬کالسهای اموزشی‪ ،‬تورهای‬ ‫گردشگری و یا حتی تفریح و تحقیق خواهند‬ ‫بود‪ ،‬قبل از اینکه شاهد ایجاد چنین بحرانی‬ ‫در عرصه گردشگری و جذب توریسم باشیم‬ ‫بسترسازی مناسبی را در این صنعت انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار می رود مسئولین نیز سایر‬ ‫سرمایه گذاران را نیز برای حفظ ابروی استان‬ ‫به ساختن هتل های مجهز و مدرن تشویق‬ ‫نمایند تا در زمان پیک حضور مسافران و‬ ‫گردشگران در پایتخت‪ ،‬البرز بهترین گزینه‬ ‫برای اقامت میهمانان و گردشگران خارجی‬ ‫در کشور باشد‪.‬‬ ‫دکتر جاللی مهر تحول در صنعت هتل سازی‬ ‫در استان را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت‪:‬‬ ‫فعالیت اژانس های مسافربری و مسافرتی‬ ‫زمانی رونق خواهد گرفت که چرخ صنعت‬ ‫گردشگری در استان به خوبی و روان در حال‬ ‫چرخش باشد و تمامی حلقه های این چرخه‬ ‫مانند سیستم حمل و نقل و اسکان در کنار‬ ‫هم قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بین المللی رهساز گستر‬ ‫مهر در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه ‪70‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اگر حمایت‬ ‫شهرداری کالنشهر کرج و اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‬ ‫البرز در کاهش هزینه های اجرای این پروژه‬ ‫از قبیل معافیت ها و تسهیالتی تشویقی‬ ‫مساعدت داشته باشند‪ ،‬می توان شاهد راه‬ ‫اندازی هتلی مجهز و در شان استان البرز در‬ ‫اینده ای نزدیک باشیم‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬فرهاد قنبری‬ صفحه 14 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫بیمارستان شهرجدیدهشتگرد روی مرز هشدار!‬ ‫دکتر مجید جاللی مهر پیمانکار پروژه‬ ‫سالمت محور بیمارستان فوق تخصصی‬ ‫‪ 160‬تختخوابی شهر جدید هشتگرد‪،‬‬ ‫عدم انتقال سند زمین از سوی شرکت‬ ‫عمران شهر جدید هشتگرد به نام‬ ‫شهرداری شهر جدید هشتگرد را یکی‬ ‫از مهمترین عوامل تاخیر در راه اندازی‬ ‫این پروژه اعالم کرد و گفت‪ :‬بیمارستان‬ ‫جنرال شهر جدید هشتگرد باید پیش‬ ‫از اینها افتتاح می شد اما ناهماهنگی‬ ‫بین ادارات و بدقولی برخی از مسئولین‬ ‫باعث شد تا سرمایه بنده در این پروژه‬ ‫بالتکلیف بماند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما ارزو داشتیم که کاری کنیم‬ ‫بیمار جز درد بیماری رنج دیگری نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما اکنون به روزی افتاده ایم که منتظر‬ ‫کسی هستیم تا درد ما را چاره سازد‪.‬‬ ‫جاللی مهر با بیان اینکه گویا سالمتی مردم‬ ‫برای مسئولین استان مهم نیست‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بالتکلیفی پروژه برای مسئولینی که‬ ‫سلیقه ای عمل کرده و سالمت و جان مردم‬ ‫برای انها بی ارزش است‪ ،‬اهمیت ندارد اما‬ ‫سرمایه‪ ،‬سرمایه گذار است که در این میان‬ ‫با باال رفتن تورم و نرخ ارز رو به نابودی است‬ ‫و با گذشت زمان دیگر انگیزه ای برای ادامه‬ ‫این مهم باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫خیر البرزی‬ ‫این فعال عرصه ساخت و ساز و ّ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنده از این طریق اعالم می‬ ‫کنم تمامی حق و حقوق خود را در قبال‬ ‫سنگ اندازی هر مسئولی در مسیر راه اندازی‬ ‫این بیمارستان محفوظ می دانم و از تمامی‬ ‫مسئولین ذیربط از جمله رئیس قوه قضائیه‪،‬‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور انتظار دارم در‬ ‫این شرایط بحرانی کشور به داد این پروژه‬ ‫درمانی که با انجام تشریفات اداری ساده می‬ ‫تواند پاسخگوی نیازهای درمانی و بهداشتی‬ ‫مردم باشد‪ ،‬برسند‪ .‬وی اذعان داشت‪ :‬اکنون‬ ‫منتظر نتیجه جلسات هستیم تا شرکت مادر‬ ‫تخصصی عمران شهرهای جدید با انتقال‬ ‫سند به نام شهرداری شهر جدید هشتگرد‬ ‫مقدمات تایید نقشه ها و دریافت موافقت‬ ‫اصولی فراهم شود و با تایید عملکرد توسط‬ ‫ناظرین دانشگاه علوم پزشکی مراحل نهایی‬ ‫پروژه برای افتتاح و راه اندازی انجام گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است کلنگ زنی بیمارستان شهر افزایش سرانه درمانی در این منطقه بوده‬ ‫جدید هشتگرد به سال ‪ 1371‬باز می که با اخذ مجوزهای الزم ساخت پروژه از‬ ‫گردد و در سال ‪ 1393‬بر اساس قراردادی ابتدای تیر ماه ‪ 1393‬به طور رسمی اغاز‬ ‫با شهرداری شهر جدید هشتگرد‪ ،‬شرکت می شود‪ .‬اما اکنون تکمیل و راه اندازی ان‬ ‫رهساز گستر مهر ساخت و تکمیل ان را بر به تعویق افتاده و جوابگوی انتظارات درمانی‬ ‫البرزنشینان نیست‪.‬‬ ‫عهده می گیرد‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬فرهاد قنبری‬ ‫هدف از ساخت این بیمارستان ‪ 96‬تختخوابی‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫در بازدید مسئوالن کشوری از شهر جدید هشتگرد اعالم شد؛‬ ‫کلنگزنی بیمارستان جدید تا ‪۲‬ماه اینده‬ ‫دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد‬ ‫ریاست جمهوری روز سه شنبه با حضور‬ ‫در شهرستان ساوجبالغ استان البرز‬ ‫نیازهای تولیدی این شهرستان و مشکالت‬ ‫شهرجدید هشتگرد را مورد بررسی قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از روابط‬ ‫عمومی شرکت عمران شهر جدید هشتگرد؛‬ ‫کاظم پالیزدار به همراه احسان باکری مشاور‬ ‫امور جوانان معاون اول رییس جمهوری در سفر‬ ‫به شهرستان ساوجبالغ از مجموعه گلخانه های‬ ‫شهر جدید هشتگرد‪ ،‬تصفیه خانه شهرجدید‪۲ ،‬‬ ‫مجموعه گردشگری و جاده کمربندی در حال‬ ‫احداث برغان بازدید کردند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‬ ‫جمهوری با اشاره به هدف این بازدید گفت‪:‬‬ ‫بازدید امروز با حضور معاونان و مشاوران معاون‬ ‫اول رییس جمهوری در راستای بررسی مسائل‬ ‫و مشکالت شهرستان های استان البرز بوده تا‬ ‫مسائل مختلف با پیگیری دستگاه های مرتبط‬ ‫رفع گردد‪.‬‬ ‫پالیزدار در حاشیه بازدید از گلخانه های شهر‬ ‫جدید هشتگرد که بزرگترین شهرک گلخانه ای‬ ‫هیدروپونیک کشور است‪ ،‬به بررسی تامین اب‬ ‫این تولید کننده ها پرداخت که در زمان حاضر‬ ‫با کمبود اب مواجه هستند‪.‬‬ ‫پالیزدار خواستار اختصاص بخشی از اب سد‬ ‫طالقان برای ابیاری فضای گلخانه ها شد تا بر‬ ‫اساس این توافق چاه های عمیق حذف شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید وضعیت تولید به عنوان یک‬ ‫هدف مهم به سمت مطلوب پیش برود‪.‬‬ ‫پالیزدار با اشاره به مناسب سازی پساب ها برای‬ ‫گلخانه های شهر جدید هشتگرد بیان داشت‪:‬‬ ‫مشکالت ‪ ۵۴‬واحدگلخانه شهرجدیدهشتگرد با‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفر اشتغالزایی در زمینه اب باید رفع شود‪.‬‬ ‫دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‬ ‫جمهوری در ادامه به تصفیه خانه فاضالب شهر‬ ‫جدید هشتگرد رفت و از این مجموعه بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پالیزدار گفت‪ :‬با افزایش جمعیت در شهر جدید‬ ‫هشتگرد باید برای مدول های بعدی این تصفیه‬ ‫خانه خیلی سریع تر وارد کار شد تا مبادا شاهد‬ ‫پراکندگی فاضالب در محیط های پیرامونی این‬ ‫شهر باشیم‪.‬‬ ‫وی در بازدید از بیمارستان نیمه کاره شهر‬ ‫جدید هشتگرد بیان داشت‪ :‬با توجه به توسعه‬ ‫روزافزون جمعیت این شهر باید نیاز ضروری‬ ‫مردم شهر جدید هشتگرد به مرکز درمانی‬ ‫تعیین تکلیف شود تا مردم بتوانند از خدمات‬ ‫ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رییس‬ ‫جمهور ضعف بزرگ شهر جدید هشتگرد را‬ ‫نبود درمانگاه و مرکز درمانی بیان کرد و گفت‪:‬‬ ‫تسریع در اجرای این طرح مهم در اولویت‬ ‫قرار خواهد گرفت و به جد پیگیر این موضوع‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫پالیزدار از شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد به‬ ‫عنوان متولی شهر خواست با توجه به افزایش‬ ‫جمعیت این شهر بیمارستان های دیگری را نیز‬ ‫در نظر بگیرند و معطل تکمیل بیمارستان نیمه‬ ‫کاره شهر نمانند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‬ ‫جمهوری در حاشیه بازدید از منطقه گردشگری‬ ‫برغان شهرستان ساوجبالغ با اشاره به قدمت‬ ‫استان البرز اظهار داشت‪ :‬این استان به واسطه‬ ‫موقعیت جغرافیایی و منابع زیبایی که دارد یکی‬ ‫از جاذبه های گردشگری دامنه جنوبی رشته کوه‬ ‫البرز به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرستان ساوجبالغ نیز دارای‬ ‫شرایط ویژه بوده و با توجه به وجود اثار‬ ‫باستانی و مناطق کردان و برغان یکی از مناطق‬ ‫گردشگری کشور می باشد که روزانه گردشگران‬ ‫زیاد را به خود جذب می کند تا اوقات فراغت‬ ‫خود را سپری کنند‪.‬‬ ‫پالیزدار اظهار داشت‪ :‬نیاز است که از این‬ ‫پتانسیل منطقه برای توسعه گردشگری به‬ ‫خوبی استفاده شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد‬ ‫فعال شدن حوزه های مختلف صنعت گردشگری‬ ‫هستیم و دولت نیز نهایت حمایت خود را از این‬ ‫صنعت داشته و به ان اهتمام می ورزد‪.‬‬ ‫پالیزدار با اشاره به بررسی موانع و مشکالت‬ ‫صنایع گردشگردی و تولید مختلف گفت‪:‬‬ ‫در راستای این بازدید مشکالت قابل حل در‬ ‫سطح استان و شهرستان با هماهنگی دستگاه‬ ‫های مرتبط حل و مسائلی که نیاز به هماهنگی‬ ‫در ستاد و مرکز دارند پیگیری و مرتفع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد نیز‬ ‫با بیان اینکه مجموعه شرکت عمران امادگی‬ ‫تکمیل بیمارستان نیمه کاره شهر را دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درصورت تعیین تکلیف پروژه توسط شهرداری‬ ‫شهرجدید هشتگرد با پیمانکار‪ ،‬شرکت عمران‬ ‫نسبت به تکمیل ان اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫مسعود حقلطفی اظهار داشت‪ :‬به منظور رفع‬ ‫مهمترین دغدغه شهروندان شهرجدیدهشتگرد‪،‬‬ ‫امادگی این را داریم بیمارستان شهر را تکمیل و‬ ‫سرانههای درمانی را در این شهر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنین در راستای تسریع در خدمت‬ ‫رسانی به شهروندان و احتمال طوالنی شدن‬ ‫روند تعیین تکلیف بیمارستان نیمه کاره‬ ‫پیشنهاد داد تا در مکانی دیگر عملیات طراحی‬ ‫و اجرای بیمارستان ‪ ۹۶‬تختخوابی توسط‬ ‫شرکت عمران انجام شود‪.‬‬ ‫حق لطفی خاطر نشان کرد‪ :‬باید توجه داشت‬ ‫که ادامه روند تکمیل بیمارستان پس از تعیین‬ ‫تکلیف مستلزم بررسی سازه فعلی و حسب‬ ‫ضرورت مقاوم سازی به جهت تغییر ائین نامه‬ ‫های ایمنی سازه است که در صورت احداث بنا‬ ‫در مکان دیگر میتوان عالوه بر سرعت بخشی‬ ‫به امور‪ ،‬کاهش احتمالی هزینه ها را نیز به دنبال‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران اذعان داشت‪ :‬طبق‬ ‫پیش بینی انجام شده بیمارستان جدید با‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫اینده در این شهر کلنگ زنی خواهد شد‪.‬‬ صفحه 16 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫شهردار کرج عنوان کرد‪:‬‬ ‫عبور شهرداری کرج از مرز تهیه و توزیع ‪100‬هزار تن اسفالت‬ ‫شهردار کرج گفت‪ :‬به واسطه اسیبشناسی انجام گرفته از معابر‬ ‫و البته درخواستهای شهروندان به تدریج در خیابانهای اصلی و‬ ‫سپس معابر فرعی‪ ،‬عملیات بهسازی اسفالت انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از مرزنیوز؛ علی کمالی زاده با اشاره به‬ ‫تالش شهرداری برای بهسازی معابر کالنشهر کرج‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هدف‬ ‫مدیریت شهری کرج بهینه ساختن معابر شهری برای تردد خودروها و‬ ‫شهروندان تا رسیدن به نقطه استاندارد و در شان کرجی های عزیز است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به همین منظور با توجه به نیاز مبرم کرج در حوزه اسفالت‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال جاری تاکنون بیش از صد هزار تن اسفالت در کرج تهیه و‬ ‫توزیع شده است‪.‬‬ ‫کمالی زاده با بیان اینکه عبور شهرداری کرج از مرز تهیه و توزیع یکصد‬ ‫هزار تن در حالی اتفاق افتاده که هم اینک بسیاری از معابر شهر از جمله‬ ‫قسمت هایی از بلوار استقالل‪ ،‬بلوار ماهان‪ ،‬بلوار موذن‪ ،‬باند شمال بلوار‬ ‫شهید بهشتی‪ ،‬بلوار ‪ ۴۵‬متری گلشهر‪ ،‬پل قدیم حصارک و جاده قزلحصار به‬ ‫لحاظ اسفالت در وضعیت بهتری قرار گرفته اند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از انجا که هم و‬ ‫غم ما در مدیریت شهری کرج‪ ،‬رفع محدودیت ها‪ ،‬اصالح وضعیت موجود و‬ ‫در وهله بعد ارتقای شهر و ابادانی ان است‪ ،‬به مدد همکاری شورای شهر و‬ ‫تالش همکارانم عزم خود را تا رسیدن به تهیه و توزیع سیصد و پنجاه هزار‬ ‫تن اسفالت تا پایان امسال‪ ،‬جزم کرده ایم‪.‬‬ ‫تشکیل سی ُامین جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهش شورای شهر کرج‬ ‫جلسه ‪ 30‬شورای پژوهشی مرکز پژوهش‬ ‫و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج‬ ‫روز یکشنبه پنجم مرداد ماه ‪ 99‬در محل‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج برگزار شد‪.‬‬ ‫جلسه ‪ 30‬شورای پژوهشی مرکز پژوهش و‬ ‫مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج‬ ‫با حضور اعضاء شورای پژوهشی مرکز پژوهش‬ ‫(دکتر مهدوی‪ ،‬دکتر مخدوم‪ ،‬دکتر محمدی‪،‬‬ ‫دکتر خستو‪ ،‬دکتر حق شناس‪ ،‬مهندس ناصربخت‬ ‫و خان م دکتر دشت گرد) و مهندس قاسمی‬ ‫(مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری)‪ ،‬مهندس‬ ‫صوفیان (رئیس گروه پژوهش و توسعه شهرداری‬ ‫کرج)‪ ،‬مهندس همتی (معاون خدمات شهری)‪،‬‬ ‫خانم مهندس حیدری (رئیس اداره ارزیابی‬ ‫و پایش االینده های محیط زیست)‪ ،‬مهندس‬ ‫نصیری (قائم مقام سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی)‪ ،‬دکتر رفیعی و دکتر معین الدینی‬ ‫(اعضاء هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه‬ ‫تهران) روز یکشنبه پنجم مرداد سال جاری در‬ ‫محل سالن جلسات شورای اسالمی شهر کرج‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این جلسه در ابتدا گزارش نظارتی‬ ‫مرکز پژوهش در خصوص موافقتنامه پژوهشی‬ ‫اوازه سازی هوشمند کالنشهر کرج ارائه شد و از‬ ‫سوی اعضاء شورای پژوهشی نکاتی در خصوص‬ ‫موافقتنامه مذکور مطرح شد‪.‬‬ ‫در بخش دوم جلسه دکتر رفیعی به ارائه نتایج‬ ‫طرح پژوهشی خود با عنوان «تدوین نرم افزار‬ ‫پشتیبان تصمیم گیری مدیریت پسماند شهر‬ ‫کرج» پرداخت و مقرر شد مجری طرح طی‬ ‫جلساتی با سازمان مدیریت پسماند و فاوا با‬ ‫نظارت مرکز پژوهش های شورای شهر اقدام‬ ‫به اموزش کارشناسان این سازمانها و انتقال‬ ‫دانش به بدنه مدیریت شهری نمایند‪ .‬در انتهای‬ ‫جلسه هزینه های طراحی دفترچه فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری شهر کرج که توسط کارگروه‬ ‫سرمایه گذاری و مشارکت های مرکز پژوهش‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج با همکاری سازمان‬ ‫مشارکت های شهرداری کرج در حال تهیه‬ ‫می باشد با اکثریت اراء مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫انتصاب معاون مرکز پژوهش‬ ‫و مطالعات راهبردی شورای‬ ‫اسالمی شهر کرج‬ ‫طی حکمی از سوی اکبر سلیم نژاد‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر کرج‪ ،‬خانم‬ ‫صدیقه دانیالی به عنوان معاون مرکز‬ ‫پژوهش و مطالعات راهبردی شورای‬ ‫اسالمی شهر کرج منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی شورای اسالمی شهر کرج؛ در‬ ‫این حکم امده است‪:‬‬ ‫احتراما با عنایت به تعهد و سوابق ارزنده‬ ‫جنابعالی به موجب این حکم بعنوان معاون‬ ‫پژوهشی مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج منصوب می شوید‪.‬‬ ‫امید است با اتکال به خداوند متعال و تقوای‬ ‫الهی و بهره گیری از منابع و ظرفیت های‬ ‫موجود با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی‬ ‫در انجام امور محوله کوشا بوده و در سایه‬ ‫توجهات امام عصر(ع) موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫اکبرسلیمنژاد‪ -‬رئیسشورای اسالمی شهرکرج‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫‪18‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫به مناسبت چهلمین سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی انجام شد؛‬ ‫بازدید رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫از پارک علم و فناوری البرز‬ ‫در استانه چهلمین سالروز تشکیل‬ ‫جهاد دانشگاهی‪ ،‬دکتر ابطحی رئیس‬ ‫دانشگاه و دکتر شیرانی معاون پژوهش‬ ‫و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان با‬ ‫همراهی دکتر پورعابدی معاون پژوهش‬ ‫و فناوری جهاد دانشگاهی‪ ،‬مهندس‬ ‫عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز‬ ‫و نیز مدیران واحدها و پژوهشکده‬ ‫های مستقر در مجموعه از بخش های‬ ‫مختلف مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد‬ ‫دانشگاهی و نیز دستاوردهای پارک‬ ‫علم و فناوری البرز بازدید و با بخش‬ ‫های مختلف این مجموعه عظیم علمی‬ ‫و فناوری روز یکشنبه ‪ ۵‬مرداد ماه سال‬ ‫جاری اشنا شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی‬ ‫پارک علم و فناوری البرز؛ در این بازدید دکتر‬ ‫پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاد‬ ‫دانشگاهی با تشریح بخشی از توانمندی ها‬ ‫و دستاوردهای جهاد دانشگاهی در عرصه‬ ‫های مختلف علمی و فناوری خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جهاد دانشگاهی پلی بین دانشگاه و‬ ‫جامعه بوده و تالش می کند با نگاه علمی‬ ‫و کاربردی به نیازهای جامعه و کشور پاسخ‬ ‫مناسب دهد‪.‬‬ ‫دکتر پورعابدی با اشاره به اینکه جهاد‬ ‫دانشگاهی بیش از ‪ ۷‬هزار نیرو در سراسر‬ ‫کشور دارد افزود‪ :‬این نهاد انقالبی همواره‬ ‫تالش می کند با انجام طرح ها و پروژه ها در‬ ‫سراسر کشور با رفع نیازهای جامعه و کشور‬ ‫به درامدزایی بپردازد و ثروت افرینی کند‪.‬‬ ‫وی به اشاره به سند چشم انداز جهاد‬ ‫دانشگاهی گفت‪ :‬براساس دستور رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬جهاد دانشگاهی تالش دارد‬ ‫نقش خود را در برنامه ها و ماموریت های‬ ‫مختلف از جمله نقشه جامع علمی کشور‬ ‫ایفا نماید‪ .‬معاون پژوهش و فناوری جهاد‬ ‫دانشگاهی اعالم کرد‪ :‬دراستانه چهلیمن‬ ‫سالگرد تاسیس نهاد مقدس جهاد دانشگاهی‬ ‫اعالم می کنیم همواره مدل ما شناسایی‬ ‫مشکالت و نیاز ها و انجام علمی و تحقیقاتی‬ ‫پروژه ها براساس نیازهای کشور است و در‬ ‫این زمینه از همه امکانات فنی‪ ،‬دانشی و‬ ‫تخصصی و نیروی انسانی خود در سراسر‬ ‫کشور استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری‬ ‫البرز و رئیس مجتمع تحقیقاتی شهدای‬ ‫جهاددانشگاهی نیز در این بازدید بر همکاری‬ ‫دانشگاه با مراکز علمی و فناوری تاکید کرد‬ ‫و یاداور شد‪ :‬برای ایجاد ارتباط سازنده و‬ ‫ثمربخش بین دانشگاه و صنعت همکاری‬ ‫همه جانبه پارک های علم و فناوری‪ ،‬دانشگاه‬ ‫ها و صنایع یک ضرورت انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در این‬ ‫بازدید با اشاره به اینکه پارک ها ‪ ،‬مراکز رشد‬ ‫علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و‬ ‫فناور نقش مهمی در تولید ثروت و توسعه‬ ‫بسترهای کارافرینی دارند گفت‪:‬در این‬ ‫بازدید شاهد دستاوردهای افتخارافرین جهاد‬ ‫دانشگاهی در زمینه ها و بخش های مختلف‬ ‫بودیم و این برای ما افتخارامیز بود‪.‬‬ ‫دکتر ابطحی با تاکید برای همکاری جهاد‬ ‫دانشگاهی با دانشگاه صنعتی و مجموعه‬ ‫فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی و پارک‬ ‫های استان اصفهان گفت‪ :‬همکاری و هم‬ ‫افزایی بین نهاد های موثر در این حوزه بویژه‬ ‫جهاد دانشگاهی و دانشگاه ها‪ ،‬پارک های علم‬ ‫و فناوری و شهرک علمی و تحقیقاتی می‬ ‫تواند زمینه ساز توسعه علمی و فناوری کشور‬ ‫و ایجاد بستر کارافرینی و اشتغال باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اکوسیستم نواوری‬ ‫و فناوری در استان اصفهان با شروع به‬ ‫کار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫شکل گرفت بر همکاری نزدیک بین‬ ‫جهاد دانشگاهی‪ ،‬مجموعه شهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی در کنار دانشگاه های استان تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دکتر ابطحی بر همکاری با جهاد دانشگاهی در‬ ‫زمینه های مختلف بویژه ‪ ،‬صنعت نفت‪ ،‬نفت‬ ‫و انرژی و صنایع مرتبط‪ ،‬نساجی‪ ،‬بیومواد‪،‬‬ ‫توسعه ازمایشگاه های مرجع‪ ،‬بیابان زدایی‬ ‫و مساله کویر و سایر زمینه های همکاری‬ ‫تاکید کرد و خواستار حضور هم افزایانه جهاد‬ ‫دانشگاهی در این زمینهها شد‪.‬‬ ‫مهندس مهدی عباسی رئیس پارک علم و‬ ‫فناوری البرز و رئیس مجتمع تحقیقاتی جهاد‬ ‫دانشگاهی نیز در این بازدید بر همکاری‬ ‫دانشگاه با مراکز علمی و فناوری تاکید کرد‬ ‫و یاداور شد‪ :‬برای ایجاد ارتباط سازنده و‬ ‫ثمربخش بین دانشگاه و صنعت همکاری‬ ‫همه جانبه پارک های علم و فناوری‪ ،‬دانشگاه‬ ‫ها و صنایع یک ضرورت انکارناپذیر است‪.‬‬ صفحه 18 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫رییس پارک علم و فناوری البرز‪:‬‬ ‫تولید ثروت از دانش در گرو ارتباط موثر دانشگاه و صنعت‬ ‫رییس پارک علم و فناوری البرز بمناسبت‬ ‫فرا رسیدن سالروز تشکیل جهاد‬ ‫دانشگاهی گفت‪ :‬تمام تالش ما در مجتمع‬ ‫تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی و‬ ‫پارک علم و فناوری البرز ایجاد بسترهای‬ ‫فناوری به سوی مراکز تحقیق و توسعه‬ ‫‪ ،‬ایجاد ارتباط موثر دانشگاه و صنعت و‬ ‫تولید ثروت از دانش است‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی‬ ‫پارک علم و فناوری البرز؛ مهندس عباسی‬ ‫رییس پارک علم و فناوری البرز در استانه فرا‬ ‫رسیدن سالروز تشکیل جهاددانشگاهی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تفاهم نامه های مختلفی برای همکاری با‬ ‫بخش های مختلف اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬دولتی و‬ ‫خصوصی کشور به امضا رسیده است و بازدیدهای‬ ‫متعددی از این مجموعه توسط مقامات عالی‬ ‫رتبه کشوری‪ ،‬مدیران و سرمایه گذارن بخش‬ ‫خصوصی صورت گرفته است تا رشته تعامل و‬ ‫ارتباط شرکت های دانش بنیان و جوانان مستعد‬ ‫دانشگاهی با صنعت کشور برقرار شود‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید بودجه پارک علم و فناوری افزایش‬ ‫یابد تا محدودیتی برای کارافرینان نداشته‬ ‫باشیم‪ .‬مهندس عباسی خاطرنشان کرد‪ :‬تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۷۶ ۱۳۹۸‬شرکت فناور مورد حمایت‬ ‫قرار گرفتند وحدود ‪ ۶۵‬هزار دالر صادرات در‬ ‫سال ‪ .۹۸‬مجموعا‪ ۱۳۲۴‬نفر اشتغال برای‬ ‫تمامی شرکت های عضو پارک داشتیم ‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به دستاوردهای شاخص شرکت های‬ ‫فناور پارک علم و فناوری ادامه داد‪ :‬طراحی و‬ ‫ساخت اولین انتن بیم فورمینگ باند فرکانسی‬ ‫‪ ۳۳۰۰‬الی ‪ ۳۸۰۰‬مگاهرتز توسط شرکت‬ ‫فناوری انتن های کارن‪،‬اولین دستگاه و فوم‬ ‫قوی و سریع اتش خاموش کن در دنیا توسط‬ ‫شرکت اترین شیمی اذرداد‪،‬طراحی و ساخت‬ ‫زیر سیستم های رادار اکتیو مورد استفاده در‬ ‫پدافند توسط شرکت سامانه های پیشرفته نانو‬ ‫ارتباط از جمله اقدامات شاخص فناورانه در سال‬ ‫گذشته بوده است‪ .‬رییس مجتمع تحقیقاتی‬ ‫شهدای جهاددانشگاهی گفت‪ :‬از دیگر اقدامات‬ ‫شاخص فناورانه البرز دراین مدت ان است که‬ ‫تنها شرکت ارائه دهنده خدمات نیتراسیون‬ ‫پالسمایی بر روی الیاژهای تیتانیوم و اینکونل‬ ‫در ایران توسط شرکت پالسما پژوه ‪،‬اولین‬ ‫شرکت تولید کننده فورمون های جلب کننده‬ ‫حشرات در ایران توسط شرکت طبیعت دوست‬ ‫نیکان ‪،‬طراحی و احداث نیروگاه خورشیدی با‬ ‫فناوری ردیاب خورشیدی برای اولین در ایران‬ ‫توسط شرکت طرح و توسعه سمانیر البرز و‬ ‫طراحی و ساخت دستگاه بازیافت زباله به کود‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت توسط شرکت ستاره اریا نوین‬ ‫ایلین را داشته ایم‪.‬‬ ‫خبرنگار خبرگزاری ایسنا رکوددار کسب جایزه در جشنواره مطبوعات استان البرز‬ ‫خبرنگار خبرگزاری ایسنا منطقه البرز طی‬ ‫چهار دوره برگزاری جشنواره مطبوعات‬ ‫استان‪ ،‬در صدر جدول برگزیدگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از روابط‬ ‫عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز؛‬ ‫جشنواره مطبوعات استان طی برگزاری چهار‬ ‫دوره از سال ‪ 1392‬تاکنون‪ ،‬بیش از صد‬ ‫برگزیده رتبههای مختلف و شایسته تقدیر‬ ‫در بخش های اصلی‪ ،‬ویژه و موضوعی داشته‬ ‫است‪ .‬از تعداد برگزیدگان این جشنواره‪ ،‬المیرا‬ ‫دادمهر خبرنگار خبرگزاری ایسنا منطقه البرز‬ ‫با کسب پنج جایزه (دو عنوان اولی و سه‬ ‫عنوان سومی) در صدر جدول برگزیدگان‬ ‫جشنواره مطبوعات استان البرز قرار گرفت‪.‬‬ ‫المیرا دادمهر از سال ‪ 1387‬تاکنون به عنوان‬ ‫خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‬ ‫منطقه البرز مشغول به فعالیت است‪.‬‬ ‫برگزاری رویداد کافه ایده در مرکز اموزش علمی کاربردی شهرداری کرج‬ ‫رویداد کافه ایده با حضور معاون علمی‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی استان‬ ‫البرز مهندس یوسفی‪ ،‬دکتر میر وکیلی‬ ‫رئیس مرکز اموزش علمی کاربردی‬ ‫شهرداری کرج ‪ ،‬مسوولین‪ ،‬اساتید و‬ ‫دانشجویان گروه عمران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از پایگاه‬ ‫اطالعرسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫استان البرز؛ رویداد کافه ایده (به روش‬ ‫طوفان فکری) جهت ایدهپردازی‪ ،‬بررسی‬ ‫مشکالت و چالشهای حوزه عمران وارائه‬ ‫راهکارتوسط دانشجویان برای استفاده در‬ ‫طرح های پژوهشی کاربردی و عملیاتی‬ ‫نمودن انها در حوزههای شهری برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه دکتر میر وکیلی یکی از رسالت‬ ‫های مهم دانشگاههای علمی کاربردی به‬ ‫عنوان نسل سوم دانشگاهها را عملیاتی و‬ ‫تجاریسازی نمودن ایدهها و تخصصهای‬ ‫تئوری در سطح اموزش عالی ذکر کرد و این‬ ‫جلسات را برای برطرف نمودن مشکالت و‬ ‫چالشهای موجود در حوزههای مختلف به‬ ‫ویژه مدیریت شهری موثر دانست‪.‬‬ ‫در ادامه دانشجویان ایدههای خود را در‬ ‫حوزه عمران بیان کرده و سپس ایدهها توسط‬ ‫کارشناسان حوزه اموزش و پژوهش دانشگاه‬ ‫جامع علمی کاربردی استان و مرکز شهرداری‬ ‫کرج بررسی و ایدههای برگزیده برای بررسی‬ ‫بیشتر به منظور تجاریسازی و استفاده در‬ ‫طرحهای پژوهشی مشخص شدند‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫‪20‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫معرفی مرکز فضایی ماهدشت‬ ‫مرکز فضایی ماهدشت در فاصله حدود‬ ‫هفتاد کیلومتری غرب تهران قرار‬ ‫گرفته و دارای وسعتی به مساحت‬ ‫حدود ‪ 42‬هکتار میباشد‪.‬‬ ‫اراضی مرکز فضایی البرز توسط اداره منابع‬ ‫طبیعی استان تهران در اختیار سازمان‬ ‫فضایی ایران قرار گرفته است‪ .‬به دلیل عدم‬ ‫وجود اب کافی و با کیفیت مناسب‪ ،‬اب‬ ‫مورد نیاز این مرکز توسط یک حلقه چاه‬ ‫عمیق که در زمین متعلق به مرکز در فاصله‬ ‫‪ 8‬کیلومتری جنوب شرقی ان حفر شده‬ ‫از طریق سیستم انتقال اب و لوله کشی‬ ‫تامین می گردد‪ .‬تاریخچه فعالیت مرکز را‬ ‫میتوان در دورههای مختلف زمانی که از‬ ‫سال ‪ 1351‬اغاز میگردد‪ ،‬مورد بررسی قرار‬ ‫داد‪ .‬خالصهای از فعالیتها و تحوالت ایجاد‬ ‫شده در این مرکز‪ ،‬طی ‪ 34‬سال گذشته را‬ ‫می توان به شرح زیر گزارش نمود‪:‬‬ ‫الف) دوره سالهای ‪ 1351‬الی ‪1357‬‬ ‫همزمان با پرتاب اولین ماهواره سنجش‬ ‫ازدور توسط سازمان هوا و فضانوردی‬ ‫امریکا (ناسا) در سال ‪1351‬تحت عنوان‬ ‫ماهواره تکنولوژی منابع زمینی (‪Earth‬‬ ‫‪Resources Technology Satellite‬‬ ‫‪ 1– ( ERTS‬که بعدها به لندست تغییرنام‬ ‫یافت‪ ،‬فعالیت این رشته از علوم فضایی در‬ ‫ایران اغاز شده است‪ .‬این فعالیت در دفتری‬ ‫به نام دفتر جمع اوری اطالعات در سازمان‬ ‫برنامه و بودجه وقت تمرکزیافته است‪.‬‬ ‫نظر به اینکه اصوال این فناوری و هر نوع‬ ‫تکنولوژی جدید با سرعت بسیار گسترش‬ ‫مییابد و پویایی زیادی دارد؛ علوم مربوط‬ ‫به فضا نیز با طراحی و ساخت ماهواره‬ ‫های مختلف و ورود کشورهای دیگر به این‬ ‫عرصه‪ ،‬با تغییرات و پیشرفت زیادی مواجه‬ ‫بوده است‪ .‬کشور ایران نیز در ان زمان می‬ ‫کوشید به هر نحوی خود را با پیشرفت ها‬ ‫وتغییرات این فناوری هماهنگ نماید‪ .‬در‬ ‫همین راستا از طریق در اختیار داشتن‬ ‫حمایت دولت ایاالت متحده امریکا تصمیم‬ ‫می گیرد تا نسبت به اخذمستقیم اطالعات‬ ‫ماهواره ای اقدام نماید‪ .‬درخواست ایران‬ ‫مورد موافقت امریکا قرار گرفته و مصوب‬ ‫می گردد که ایستگاه گیرنده ایران به ‪33‬‬ ‫کشور تحت پوشش انتن گیرنده؛ خدمات‬ ‫ارایه نماید و ان کشورها نیز حق ایجاد‬ ‫ایستگاهی از این دست را در سرزمین خود‬ ‫نداشته باشند‪ .‬بدین ترتیب؛ در سال ‪1353‬‬ ‫قرارداد خرید؛ نصب؛ راه اندازی و راهبری‬ ‫موقت ایستگاه گیرنده اطالعات ماهوارهای‬ ‫بین ایران و شرکت جنرال الکتریک امریکا‬ ‫منعقد گردید‪.‬‬ ‫در همین زمان؛ فعالیت سنجش از دور‬ ‫در ایران بصورت طرح استفاده از ماهواره‬ ‫با دریافت ردیف بودجه در سازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬ماهیت جدید پیدا نموده و اقای‬ ‫رضا قطبی مدیرعامل وقت سازمان رادیو و‬ ‫تلویزیون ملی ایران به عنوان اولین مجری‬ ‫طرح معرفی شده و سپس مجموعه فعالیت‬ ‫های طرح استفاده از ماهواره به سازمان رادیو‬ ‫و تلویزیون وقت منتقل میگردد‪.‬برای ایجاد‬ ‫ایستگاه اخذ مستقیم اطالعات ماهواره ای‬ ‫محل فعلی مرکز یعنی ماهدشت کرج که‬ ‫قبال مرداباد کرج نامیده می شد‪ ،‬مناسب‬ ‫تشخیص داده شده و با توجه به مالکیت‬ ‫دولتی زمین های منطقه؛ تخصیص ان به‬ ‫این فعالیت در اسرع وقت میسر گردید‪ .‬با‬ ‫حمایتهای مدیریت وقت سازمان رادیو و‬ ‫تلویزیون و با ساخت و تکمیل ساختمانها؛‬ ‫فعالیت نصب در سال ‪1355‬توسط پیمانکار‬ ‫با سرعت اغاز شده و طی دو سال؛ فاز اول ان‬ ‫که شامل ردیابی و اخذ اطالعات بود اماده‬ ‫بهرهبرداری شده است‪ .‬به طوری که در سال‬ ‫‪ 1357‬همزمان با پیروزی انقالب اسالمی؛‬ ‫حداقل سه پوشش کامل از اطالعات ماهواره‬ ‫ای لندست توسط این ایستگاه اخذ گردیده‬ ‫و تحویل ارشیو شده است‪.‬‬ ‫بر اساس قرارداد و با استفاده از الگوی‬ ‫ایستگاه های مختلف اخذ اطالعات ماهواره‬ ‫ای که در کشورهای امریکا‪ ،‬کانادا و چند‬ صفحه 20 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫کشور دیگر نصب شده بود‪ ،‬مقرر گردید که‬ ‫در این ایستگاه پنج فاز مختلف به شرح‬ ‫زیرتاسیس شود‪:‬‬ ‫ فاز یک‪ ،‬شامل نصب و راهاندازی تجهیزات‬‫مربوط به ردیابی ماهوارههای منابع زمینی و‬ ‫اخذ مستقیم اطالعات از انها‬ ‫ فاز دو‪ ،‬شامل نصب و راهاندازی تجهیزات‬‫مربوط به ضبط و تصحیح اطالعات‬ ‫ فاز سه‪ ،‬شامل نصب و راهاندازی تجهیزات‬‫مربوط به تجزیه و تحلیل و فرایند اطالعات‬ ‫ فاز چهار‪ ،‬شامل نصب و راه اندازی‬‫تجهیزات مربوط به مدیریت اطالعات‬ ‫ فاز پنج‪ ،‬شامل نصب و راهاندازی تجهیزات‬‫مربوط به چاپ‪ ،‬تکثیر و تولید اطالعات‪.‬‬ ‫با پیروزی انقالب اسالمی ایران پیمانکار‬ ‫امریکایی با اعالم وضعیت بحرانی؛ کشور‬ ‫راترک نموده و از ان تاریخ مدیریت این‬ ‫مجموعه که تمامی تجهیزات مربوط به‬ ‫فازهای مختلف تحویل شده بود؛ در اختیار‬ ‫کارشناسان ایرانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬دوره سالهای ‪ 1357‬الی ‪1370‬‬ ‫در این دوره که زمان نسبتا طوالنی را نیز‬ ‫شامل میشود؛ و به نوعی می توان انرا دوره‬ ‫رکود مرکز نامید‪ ،‬بیشتر وقت کارشناسان‬ ‫و مدیران برای معرفی این تکنولوژی به‬ ‫افراد و سازمان های مرتبط و کاربر و حتی‬ ‫گاهی اوقات به دلیل شرایط ان زمان برای‬ ‫توجیه افراد و سازمان های غیر مرتبط نیز‪،‬‬ ‫مصرف می شد‪ .‬در این زمان تهیه گزارش‬ ‫های تاریخچهای و ارایه دالیل توجیهی به‬ ‫منظور متقاعد نمودن مدیران باالدستی و‬ ‫تصمیم گیرندگان دولتی بیشترین دغدغه‬ ‫و دل مشغولی کارشناسان بوده است‪.‬تغییر‬ ‫مدیران و انتقال طرح استفاده از ماهواره از‬ ‫سازمان برنامه و بودجه به سازمان رادیو‬ ‫و تلویزیون وقت و بازگشت مجدد ان به‬ ‫سازمان برنامه و بودجه از عمده عواملی بود‬ ‫که فرصت تصمیم گیری بهینه و به موقع‬ ‫را از مدیران سلب می نمود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫مدیران نیز اختیار الزم و یا در حقیقت‪،‬‬ ‫قدرت اخذ تصمیم را در ان برهه از زمان در‬ ‫جهت تعیین و تکلیف نهایی این مجموعه‬ ‫چه در جهت انحالل و یا ادامه و گسترش‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬نداشته اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬عمده‬ ‫فعالیت این دوره‪ ،‬تالش کارشناسان برای‬ ‫حفظ هویت و سراپا نگهداشتن مجموعه‬ ‫بوده است‪ .‬از جمله فعالیتهای بسیار مثبت‬ ‫این دوره می توان به راه اندازی و راهبری‬ ‫تجهیزات نصب شده برای دریافت مستقیم‬ ‫اطالعات ماهواره های هواشناسی سری نوا‬ ‫اموزش کارشناسان سازمان ها در جهت‬ ‫انتقال تکنولوژی استفاده از ماهواره؛ نصب و‬ ‫راهاندازی فازهای دوم‪ ،‬سوم‪ ،‬چهارم و پنجم‬ ‫به منظور تولید و تکثیر اطالعات ماهواره‬ ‫ای اشاره کرد‪.‬‬ ‫فعالیت های فوقالذکر در مجموع از اقبال‬ ‫خوبی نیز برخوردار بوده است‪ .‬تهیه و‬ ‫تحویل دو پوشش کامل اطالعات ماهواره‬ ‫ای ایران که در چارچوب تعهدات شرکت‬ ‫جنرال الکتریک قرار داشت‪ ،‬با پیگیری‬ ‫مدیران وقت امکان پذیر شد‪ .‬تهیه این‬ ‫اطالعات موجب شده بود که بتوان کارگاه‬ ‫های اموزشی کاربرد اطالعات ماهواره ای‬ ‫را به راه انداخته و همچنین با استفاده از‬ ‫تجهیزات فاز ‪ ،5‬اطالعات دریافتی چاپ و‬ ‫تکثیر شده و در اختیار کاربران مختلف که‬ ‫اموزشهای الزم را نیز در مرکز دیده بودند‪،‬‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬دوره سالهای ‪ 1370‬الی ‪1375‬‬ ‫در راستای تالش کارکنان برای توسعه و‬ ‫گسترش فناوری سنجش از دور در سطح‬ ‫کشور‪ ،‬تالش هایی نیز برای تغییر شرایط‬ ‫موجود و گذر از حالت نه چندان مفید طرح‬ ‫استفاده از ماهواره و قانونمندی بیشتر این‬ ‫فعالیت به طور همزمان صورت میگرفت‪،‬‬ ‫تا جائیکه ماده واحده تبدیل و تغییر هویت‬ ‫مجموعه‪ ،‬از طرح به مرکز سنجش از دور‬ ‫ایران که یک شرکت دولتی است در سال‬ ‫‪ 1370‬توسط مجلس شورای اسالمی‪ ،‬به‬ ‫تصویب رسیده است‪ .‬بر اساس این مصوبه‬ ‫مرکز سنجش از دور ایران به وزارت پست‬ ‫و تلگراف و تلفن منتقل گردیده است‪ .‬پس‬ ‫از تصویب این ماده واحده‪ ،‬شرایط بهتر کار‬ ‫در مرکز فراهم شده و با تصویب اساسنامه‬ ‫و پستهای سازمانی‪ ،‬نیروهای جدید به‬ ‫کارگیری شده و فعالیت در سطح کشور و‬ ‫همچنین منطقه گسترش یافته است‪.‬‬ ‫د ‪ -‬دوره سالهای ‪ 1376‬الی ‪1381‬‬ ‫تصویب ماده واحده و تبدیل طرح استفاده‬ ‫از ماهواره به یک شرکت دولتی که می‬ ‫بایستی به صورت خودکفا عمل نماید‪،‬‬ ‫مشکالت عمدهای را برای مرکز بوجود اورد‪.‬‬ ‫کاهش هزینه های جاری و عدم تدوین‬ ‫برنامه های توسعه ای از جمله مواردی‬ ‫بود که ضرورتاً میبایستی به مرحله اجرا‬ ‫گذاشته شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بسیاری از فعالیت‬ ‫های مرکز در زمینه انتقال فناوری و ارایه‬ ‫خدمات اموزشی که درامدی برای مرکز‬ ‫نداشته است‪ ،‬از برنامههای جاری حذف و یا‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫‪22‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫بسیار کاهش میباید‪.‬از جمله فعالیتهایی‬ ‫که تحمل ان در شرایط فوق خارج از توان‬ ‫و بودجه مرکز بود‪ ،‬وجود مرکز ماهدشت‬ ‫را می توان نام برد‪ .‬نتیجتاً در این دوره‪،‬‬ ‫بررسی شرایط مرکز و هرگونه پیشنهادی‬ ‫که منجر به کاهش هزینه ان شود‪ ،‬سرلوحه‬ ‫کار مدیران و دغدغه اصلی مرکز بود‪ .‬از‬ ‫انواع پیشنهادها‪ ،‬می توان‪ ،‬واگذاری مرکز‬ ‫به سازمان های مختلف دولتی‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫اجاره و تعطیلی موقت را نام برد‪ .‬سرانجام‬ ‫تعطیلی مرکز ماهدشت از تصمیمات غالب‬ ‫بوده و این امر در این دوره به وقوع پیوسته‬ ‫است‪ .‬الزم به یاد اوری است که تا تعطیلی‬ ‫موقت‪ ،‬فعالیت های فاز ‪ 5‬مبنی بر تولید‬ ‫و تکثیر اطالعات و همچنین فاز ‪ 1‬مربوط‬ ‫به اخذ مستقیم اطالعات ارسالی از ماهواره‬ ‫های هواشناسی با تخصیص کمترین‬ ‫نیروی انسانی ادامه داشته است‪ .‬پس از‬ ‫اخذ تصمیم برای تعطیلی مرکز و توقف‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬نیروهای مرتبط با فازهای ‪ 5‬و‬ ‫‪ 1‬نیز مرکز را ترک نموده و تنها تعدادی‬ ‫کارکنان خدماتی برای نگهداری فضای‬ ‫سبز و حراست و نگهبانی از مجموعه در‬ ‫مرکز باقیمانده اند‪ .‬بدیهی است که تعطیلی‬ ‫مجموعه و عدم نظارت و رسیدگی به‬ ‫ساختمان ها و تاسیسات‪ ،‬موجب خرابی و‬ ‫از بین رفتن تدریجی انها خواهد شد‪.‬‬ ‫ه ‪ -‬دوره سال های ‪ 1381‬تاکنون‬ ‫در این دوره با تغییر نام وزارت پست وتلگراف‬ ‫و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور‬ ‫و سازمان فضایی ایران که ریاست ان دبیر‬ ‫شورا و معاون وزیر می باشد زیر نظر وزارت‬ ‫هماکنون ایستگاههای گیرنده‬ ‫ماهواره ‪NOAA/HRPT‬‬ ‫ماهواره ‪TERRA/MODIS‬‬ ‫و ماهواره ‪ FY2C‬در این‬ ‫مرکز فعال و تصاویر ماهوارهای‬ ‫بهصورت روزانه و شبانه‬ ‫دریافت شده و با انجام‬ ‫پردازشهای مختلف‬ ‫ارشیو می شود‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات تاسیس شد‪.‬‬ ‫با مبادله برنامه چهارم توسعه و پیشبینی‬ ‫توسعه زیرساختهای فضایی‪ ،‬مرکز فضایی‬ ‫ماهدشت مجددا ً مورد توجه قرار گرفت و‬ ‫نسبت به مقاوم سازی ساختمان ‪TRF‬‬ ‫(رهگیری و دریافت اطالعات از ماهوارهها)‪،‬‬ ‫بازسازی و تغییر کاربری ان اقدام گردید‪.‬‬ ‫به موازات بازسازی ساختمان مذکور‪،‬‬ ‫ساختمان ‪( PF‬پردازش اطالعات) برای‬ ‫مقاوم سازی و تغییر کاربری‪ ،‬تخریب شد‪.‬‬ ‫طرح توسعه مرکز فضایی ماهدشت و تغییر‬ ‫کاربری ان با ماموریتهای جدید از جمله‬ ‫تاسیس ایستگاه های ‪ TT&C‬ماهواره و‬ ‫تاسیس ازمایشگاه بنیادی سنجش از دور و‬ ‫همچنین تاسیس مرکز منطقهای اموزش و‬ ‫تحقیقات فضایی در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫در مرحله بعدی ایستگاههای گیرنده فعال‬ ‫سازمان از مرکز تهران به این مرکز منتقل‬ ‫و دریافت تصاویر ماهوارهای مجددا در این‬ ‫مرکز صورت گرفت‪ .‬هماکنون ایستگاههای‬ ‫گیرنده ماهواره ‪ NOAA/HRPT‬ماهواره‬ ‫‪ TERRA/MODIS‬و ماهواره ‪FY2C‬‬ ‫در این مرکز فعال و تصاویر ماهواره ای به‬ ‫صورت روزانه و شبانه دریافت شده و با‬ ‫انجام پردازشهای مختلف‪ ،‬ارشیو میشود‪.‬‬ صفحه 22 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫مدیرکل ارتباطات سیار استان البرز خبر داد‪:‬‬ ‫پارک علم و فناوری البرز تحت پوشش شبکه ‪ 4G‬قرار گرفت‬ ‫مدیرکل ارتباطات سیار استان البرز از‬ ‫پوشش شبکه نسل چهارم تلفن همراه‬ ‫در پارک علم و فناوری البرز و مجتمع‬ ‫تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از پانا؛ دکتر‬ ‫ایرج اسداللهی گفت‪ :‬با تالش و پیگیری های‬ ‫مستمر مدیران مجموعه پارک علم و‬ ‫فناوری البرز و با توجه به توسعه خدمات‬ ‫ارتباطی موبایل باند پهن و با توسعه انجام‬ ‫شده‪ ،‬مشترکان همراه اول در این مجموعه‬ ‫همراه بهرهمند شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیران شرکت ها و واحدهای‬ ‫فناور و دانش بنیان‪ ،‬مراکز و پژوهشکده ها‬ ‫و پژوهشگاه های جهاددانشگاهی مستقر در‬ ‫مجموعه‪ ،‬کارکنان از این پس می توانند از‬ ‫خدمات توسعه شبکه نسل چهارم تلفن‬ ‫همراه استفاده کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است اولین مزیت شبکه های نسل‬ ‫چهارم ‪ 4G‬نرخ داده یا ‪ data rate‬با سرعت‬ ‫باال است و در ارتباطات موبایلی در حال‬ ‫حرکت‪ ،‬شبکه نسل چهارم با سرعتی بالغ بر‬ ‫از خدمات پوشش شبکه نسل چهارم تلفن ‪ 100‬مگابیت بر ثانیه فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ارائه خدمات ترانسفری به مسافران فرودگاه پیام‬ ‫انجام بیش از ‪ 2‬هزار پرواز‬ ‫در فرودگاه بین المللی پیام‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 453‬نشست و برخاست‬ ‫اموزشی در خرداد ماه امسال در‬ ‫فرودگاه بین المللی پیام انجام شد‪.‬‬ ‫خدمات ترانسفری به مسافران‬ ‫پروازهای کیش و مشهد از فرودگاه‬ ‫بین المللی پیام ارائه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی منطقه ویژه اقتصادی و‬ ‫فرودگاه بین المللی پیام به مسافرانی که در‬ ‫قالب تور قصد مسافرت به مشهد مقدس و‬ ‫جزیره کیش از طریق فرودگاه بین المللی‬ ‫پیام را دارند‪ ،‬خدمات ترانسفری از منزل تا‬ ‫فرودگاه ارایه می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که خدمات ترانسفری به‬ ‫کسانی ارائه می شود که در قالب تور اقدام‬ ‫به سفر به این مقصدها کرده باشند‪.‬‬ ‫طبق اعالم برنامه پروازی‪ ،‬در روزهای شنبه‬ ‫و چهارشنبه پرواز به مقصد اهواز به مبداء‬ ‫کرج و بالعکس انجام می شود که ساعت‬ ‫ورود به فرودگاه پیام ‪ ۸‬صبح و ساعت خروج‬ ‫به مقصد اهواز ‪ ۸‬و ‪ ۳۵‬دقیقه است‪.‬‬ ‫مشهد مقدس دیگر مقصد پروازی از فرودگاه‬ ‫بین المللی پیام است که در روزهای جمعه‬ ‫و سه شنبه هر هفته انجام می شود که‬ ‫ساعت ورود به فرودگاه کرج ساعت ‪۱۴:۳۰‬‬ ‫دقیقه و ساعت خروج به مقصد مشهد‬ ‫مقدس ساعت ‪ ۱۵:۱۵‬دقیقه است‪.‬‬ ‫همچنین سهشنبه و جمعه هر هفته‬ ‫پروازهای مسافری کرج به جزیره کیش و‬ ‫بلعکس از فرودگاه پیام انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی منطقه ویژه اقتصادی و‬ ‫فرودگاه بین المللی پیام؛ این فرودگاه که‬ ‫به عنوان بزرگ ترین مرکز اموزش خلبانی‬ ‫کشور شناخته می شود‪ ،‬در حوزه اموزش‬ ‫و اعطا گواهینامه خلبانی ‪ ppl‬و ‪ cpl‬طبق‬ ‫استانداردهای بین المللی فعالیت خود را از‬ ‫سال ‪ 1385‬اغاز کرده است‪.‬‬ ‫پنج مرکز اموزش خلبانی در فرودگاه پیام‬ ‫فعالیت دارند و ساالنه به طور میانگین بیش‬ ‫از ‪۳۰‬هزار پرواز اموزشی در این فرودگاه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫با توجه به ظرفیت فرودگاه بین المللی پیام‬ ‫در این بخش و با هدف توسعه هر چه بیشتر‬ ‫ان‪ ،‬در خرداد ماه امسال ‪ 2‬هزار و ‪ 453‬پرواز‬ ‫اموزشی در این فرودگاه صورت گرفته که‬ ‫هدف گذاری ها بر توسعه این پروازها است‪.‬‬ ‫همچنین هم اکنون بیش از ‪۱‬هزار متقاضی و‬ ‫عالقمند حوزه صنعت هوایی در مدارس این‬ ‫فرودگاه مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫‪24‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫ادای دین موسسه رازی با یک قرن خدمت‬ ‫در نظام سالمت به محمد بن زکریای رازی‬ ‫موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی‬ ‫رازی که نامش را از دانشمند فرزانه‬ ‫ایرانی وام گرفته‪ ،‬با یک قرن حضور‬ ‫تاثیرگذار در عرصه سالمت و کسب‬ ‫اعتبار بین المللی‪ ،‬یاد و نام این حکیم‬ ‫برجسته را به نیکی پاس داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از پایگاه اطالع‬ ‫رسانی موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی‬ ‫رازی؛ پنجم شهریور ماه‪ ،‬روز بزرگداشت ابوبکر‬ ‫محمدبن زکریای رازی‪ ،‬دانشمند پراوازه ایرانی‬ ‫است‪ .‬رازی پزشکی حاذق‪ ،‬شیمیدان‪ ،‬داروشناس‬ ‫و داروساز بود که با روی باز و همت واال به درمان‬ ‫بیماران می پرداخت‪ .‬زادروز او را به پاس تالش‬ ‫های فراوان‪ ،‬کشف ها و نوشته های ارزشمند در‬ ‫زمینه های شیمی‪ ،‬داروسازی و پزشکی‪ ،‬روز‬ ‫داروساز نام گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫نامی ماندگار در تاریخ این سرزمین که در چهل‬ ‫سالگی به تحصیل طب پرداخت و از فرزانگان و‬ ‫در دانش پزشکی جزو مفاخر زمان خود بود‪ .‬رازی‬ ‫که از مشاهیر منطق‪ ،‬هندسه و دیگر علوم عقلی‬ ‫بود و وی را از بانیان طب شیمی دانسته اند‪،‬‬ ‫اکتشافاتی چون «الکل» و «اسید سولفوریک»‬ ‫به او منسوب است و کتاب های فراوانی به رشته‬ ‫نگارش دراورده است‪.‬‬ ‫نام این بزرگمر ِد علم ایران زمین و کاشف بزرگ‬ ‫الکل‪ ،‬در کنار تمام اثار شاخصی که خلق کرده‬ ‫و در دنیا شناخته شده‪ ،‬در سال ‪ 1325‬هجری‬ ‫شمسی به درخواست شمس الدین امیرعالیی‪،‬‬ ‫وزیر کشاورزی وقت‪ ،‬بر «موسسه سرم سازی‬ ‫حصارک» گذارده شد تا پاسداشتی باشد از این‬ ‫دانشمند نامی‪.‬‬ ‫امیرعالیی در نامه ای که خطاب به احمد قوام‬ ‫نخست وزیر وقت نگاشته‪ ،‬به متناسب نبودن نام‬ ‫بنگاه سرم سازی حصارک و لزوم بهره مندی‬ ‫از نام «محمد بن زکریای رازی» برای چنین‬ ‫موسسه ای اشاره کرده است‪:‬‬ ‫« از لحاظ تکریم و تجلیل نام «رازی» (دانشمند‬ ‫بزرگ ایرانی) و از نظر این که اطالق نام حصارک‬ ‫به چنین بنگاهی موردی ندارد چه ان که‬ ‫معموال نام کاشفین و مخترعین روی بنگاهها‬ ‫و انستیتوها گذارده میشود تا شهرت جهانی‬ ‫پیدا کند‪ ،‬بنابراین وزارت کشاورزی در نظر دارد‬ ‫نام بنگاه سرمسازی حصارک را که از موسسات‬ ‫عامالمنفعه کشور است به نام بنگاه سرم سازی‬ ‫رازی تبدیل نماید‪ ».‬پس از نگارش این نامه و‬ ‫طرح ان در هیئت وزیران وقت بود که مقدمات‬ ‫تغییر نام بنگاه سرمسازی حصارک فراهم شد‪.‬‬ ‫موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی‪ ،‬به‬ ‫مرور زمان و در نامهنگاریهای رسمی با اسامی‬ ‫مختلفی نامیده میشد که با توجه به ماهیت و‬ ‫گستردگی فعالیت های این موسسه الزم بود‬ ‫تغییر کند تا متناسب با خدمات ان باشد‪ .‬این‬ ‫موسسه نام های متعددی از جمله موسسه دفع‬ ‫افات حیوانی و سرم سازی‪ ،‬دارالتجزیه امراض‬ ‫حیوانی‪ ،‬بنگاه سرم سازی و مطالعات دامپزشکی‬ ‫حصارک‪ ،‬بنگاه مایه سازی و بررسی های دام‬ ‫پزشکی حصارک‪ ،‬بنگاه سرم سازی‪ /‬مایه سازی‬ ‫حصارک تا بنگاه واکسن و سرم سازی رازی و‬ ‫موسسه واکسن و سرم سازی رازی را پذیرا بود‬ ‫تا سرانجام در سال ‪ 1371‬عنوانی کامل تر برای‬ ‫این مجموعه انتخاب که تا امروز ماندگار شد‪:‬‬ ‫«موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی»‪.‬‬ ‫از مجموع تمام اسامی نهاده شده بر این موسسه‪،‬‬ ‫اطالق نام دانشمند پراوازه ایرانی (رازی)‬ ‫مناسب ترین و برازندهترین نامی بود که برای این‬ ‫مجموعه برگزیده شد‪.‬‬ ‫موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی‪،‬‬ ‫با شهرتی بین المللی و بیش از ‪ 90‬سال سابقه‬ ‫فعالیت‪ ،‬یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مراکز‬ ‫علمی و تحقیقاتی شناخته شده دنیا است‪ .‬این‬ ‫موسسه فعالیت خود را در سال ‪ 1303‬تحت‬ ‫نظارت وزارت کشاورزی وقت با تحقیقات‬ ‫پیرامون راه های مبارزه با بیماری خانمانسوز‬ ‫طاعون گاوی اغاز کرد و پس از مدتی کوتاه با‬ ‫تولید و عرضه واکسن موثر علیه بیماری مزبور‬ ‫دوره نوینی از مبارزه علیه بیماری ها در کشور‬ ‫پایه گذاری کرد‪ .‬به فاصله ای کوتاه پس از‬ ‫این موفقیت کار بر روی تولید انواع واکسن ها‬ ‫و سرم های مصرف پزشکی در دستور کار‬ ‫موسسه قرار گرفت‪ .‬تا جایی که امروز بیش از ‪80‬‬ ‫محصول سالمت و استراتژیک در سبد تولیدات‬ ‫این موسسه جای دارد که حافظ سالمت انسان‪،‬‬ ‫دام‪ ،‬طیور و ابزیان است‪ .‬این موسسه تنها مرجع‬ ‫تحقیقات دامپزشکی کشور است و ساالنه صدها‬ ‫مقاله علمی از محققان ان در سایت ها و مجله‬ ‫های معتبر علمی به چاپ می رسد‪.‬‬ ‫به مناسبت بزرگداشت هزار و صدمین سال‬ ‫تولد محمد زکریای رازی‪ ،‬در ‪ 6‬دی ماه سال‬ ‫‪ ،1343‬مراسمی در تاالر این سینای دانشگاه‬ ‫تهران برگزار شد که در این مراسم‪ ،‬موسسه‬ ‫رازی با اهدای تابلوی نفیس نقاشی (اثر استاد‬ ‫بهزاد) از مقام علمی وی تجلیل نمود‪ .‬در این اثر‬ ‫زیبا‪ ،‬زکریای رازی مشغول معاینه و درمان جوانی‬ ‫است که زالو در گلویش فرو رفته است‪.‬‬ ‫همچنین در مهرماه سال ‪ ،1371‬به مناسبت‬ ‫برگزاری کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در‬ ‫اسالم و ایران‪ ،‬تندیس ابوبکر محمدبن زکریای‬ ‫رازی ساخته و زینت بخش کتابخانه موسسه شد‪.‬‬ ‫با نگاهی به اهمیت موسسه رازی‪ ،‬گستردگی‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬جایگاه بی بدیل در نظام سالمت‬ ‫کشور و اعتبار و شهرت بین المللی‪ ،‬به حق می‬ ‫توان گفت این موسسه‪ ،‬دِین خود را به حکیم‬ ‫«محمد بن زکریای رازی» دانشمند پرکار‪ ،‬حاذق‬ ‫و فروتن کشورمان ادا کرده است‪ .‬یادش گرامی‪.‬‬ صفحه 24 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫اثربخشی داروی رسیژن‬ ‫در درمان بیماران کرونا‬ ‫«رسیژن» مرگ و میر بیماران کرونا را‬ ‫به یک پنجم کاهش داد‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی شرکت سیناژن؛ دکتر پیام‬ ‫طبرسی مدیر بخش عفونی بیمارستان‬ ‫مسیح دانشوری اعالم کرد‪ :‬پنج شنبه مورخ‬ ‫بیست و یکم خرداد ماه در بیمارستان مسیح‬ ‫دانشوری نتایج دو مطالعه بالینی مربوط به‬ ‫داروی اینترفرون بتا‪1-‬ا روی بیماران مبتال‬ ‫به کووید‪ 19‬اعالم شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس نتایج مطالعه اول این‬ ‫دارو به همراه داروی کلترا برای بیست بیمار‬ ‫مبتال به کووید ‪ 19‬استفاده شد که همه‬ ‫بیماران درمان شدند‪.‬‬ ‫طبرسی ادامه داد‪ :‬مطالعه بالینی دوم به‬ ‫صورت کیس کنترل انجام شد و بیش از‬ ‫صد و پنجاه بیمار مبتال کووید‪ 19‬دو داروی‬ ‫کلترا و رسیژن را با هم دریافت کردند و‬ ‫همچنین ‪ 304‬بیمار نیز صرفاً داروی کلترا‬ ‫را دریافت کردند‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬نتایج این مطالعه به این‬ ‫صورت بود که بیمارانی که داروی رسیژن را‬ ‫دریافت کردند با وجود شدت بیماری میزان‬ ‫نیاز ان ها به بستری در بخش مراقبت های‬ ‫ویژه کاهش یافته و میزان مرگ و میر انها‬ ‫نیز به یک پنجم در مقایسه با گروه کنترل‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫طبرسی تصریح کرد‪ :‬به صورت همزمان‬ ‫سازمان جهانی بهداشت نیز در تعدادی از‬ ‫کشورهای جهان از جمله ایران در حال‬ ‫مطالعه داروی اینترفون بتا‪1 -‬ا روی بیماران‬ ‫مبتال به کووید ‪ 19‬است که بیمارستان‬ ‫مسیح دانشوری نیز در این مطالعه حضور‬ ‫دارد و پیشبینی میشود نتایج ان در اینده‬ ‫نزدیک منتشر شود‪.‬‬ ‫همچنین وی خاطرنشان کرد‪ :‬میزان دوز‬ ‫مورد استفاده در این مطالعه با دوز استفاده‬ ‫شده توسط سازمان بهداشت جهانی متفاوت‬ ‫است‪ ،‬به این صورت که دوز استفاده شده‬ ‫در این مطالعات پنج دوز دوازده میلیون‬ ‫واحدی در یک روز بوده است اما در مطالعه‬ ‫سازمان بهداشت جهانی سه دوز برای‬ ‫بیماران استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫‪26‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫پاسخ فنی سایپا به خط تخریب رسانه های بیگانه؛‬ ‫محصوالت جدید سایپا با باالترین استانداردها تولید خواهند شد‬ ‫سایپا اعالم کرد که این گروه خودروسازی‬ ‫محصوالت جدید خود را روی پلتفرم های‬ ‫اختصاصی‪ ،‬استاندارد و بهروز تولید‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬به گونه ای که این محصوالت‬ ‫توانایی دریافت مجوزهای استانداردهای‬ ‫اروپایی از جمله یورو ان َکپ را دارند‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از سایپانیوز؛‬ ‫شرکت سایپا برای ایجاد تنوع و توسعه در‬ ‫محصوالت خود‪ ،‬طراحی یک مگاپلتفرم را در‬ ‫دستور کار خود قرار داد و از این مگاپلتفرم‪ ،‬دو‬ ‫پلتفرم ‪ SP1‬و ‪ SP0‬را به دست اورد که به‬ ‫ترتیب محصوالت کالس های ‪ C‬و ‪ B‬را پوشش‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫براساس اعالم سایپا طراحی این مگاپلتفرم به‬ ‫گونه ای است که بیش از ‪ ۷۰‬درصد دو پلتفرم‬ ‫مشتق شده با یکدیگر مشترک هستند و این‬ ‫امر باعث میشود محصوالت تولیدی روی این‬ ‫دو پلتفرم قدرت تنوع و تغییرات الزم را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫شاهین نخستین محصول روی این مگاپلتفرم‬ ‫است که با پروژه ‪ SP100‬تولید و با نام تجاری‬ ‫«شاهین» معرفی شده است‪ ،‬این خودرو به‬ ‫زودی وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مدل کراس اوور این محصول نیز‬ ‫به تازگی رونمایی شده و در سال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫بازار عرضه خواهد شد‪ .‬این پلتفرم بر اساس‬ ‫استانداردهای روز بین المللی‪ ،‬استانداردهای ملی‬ ‫و با هدف صادرات به کشورهای منطقه‪ ،‬طبق‬ ‫استاندارد ‪ GIS‬طراحی و توسعه داده شده است‪.‬‬ ‫همچنین به منظور باال بردن سطح کیفی این‬ ‫خودرو از استاندارد های کیفی خودروسازان‬ ‫ی و توسعه خودرو استفاده‬ ‫اروپایی در طراح ‬ ‫شده و برای افزایش سطح استانداردهای کیفی‬ ‫در زنجیره تامین قطعات نیز دوره های اموزشی‬ ‫جاری سازی این استانداردها برای قطعه سازان در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫از جمله گمانه زنی ها و اشتباهات صورت گرفته در‬ ‫تحلیل های اخیر‪ ،‬تعلق پلتفرم محصول شاهین‬ ‫به شرکت خودروسازی تویوتا است‪ .‬بدیهی است‬ ‫مشابهت ظاهری و ابعادی دو خودرو دلیلی بر‬ ‫یکی بودن پلتفرم انها نیست‪.‬‬ ‫لذا مجددا ً تاکید می شود مگاپلتفرم ‪ SP‬به‬ ‫صورت اختصاصی و ویژه محصوالت جدید‬ ‫گروه سایپا در مرکز تحقیقات و نواوری صنایع‬ ‫خودرو سایپا طراحی شده و توسعه یافته است‪.‬‬ ‫در بخش قوای محرکه نیز موتورهای طراحی‬ ‫شده صرفاً به محصوالت این پلتفرم اختصاص‬ ‫داشته و براساس نیاز انها بوده و توان مورد نیاز‬ ‫را ایجاد خواهند کرد و شائبه غیرواقعی و جهت‬ ‫دار استفاده از موتور هر محصول دیگر مثل پراید‬ ‫یا تیبا یا ‪ ...‬در این محصوالت‪ ،‬برداشت های‬ ‫نادرست و نتیجه گیری های اشتباه رسانه ای‬ ‫است‪ ،‬چرا که موتور یک بار اختراع شده و در‬ ‫صنعت خودروسازی مرسوم است که موتورهای‬ ‫دارای قابلیت را با تغییرات الزم روی محصوالت‬ ‫مختلف استفاده می کنند‪ .‬موتور ‪ TU‬شرکت‬ ‫پژو سیتروئن نمونه ای از این دست به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در حال حاضر موتور توربو شارژ ‪ M15TC‬با‬ ‫توان ‪ ۱۰۸‬اسب بخار و ‪ ۸‬سوپاپ با گیربکس‬ ‫دستی جدید به عنوان اولین قوای محرکه‬ ‫محصوالت جدید سایپا در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این موتور در شرکت مگاموتور سایپا به طور کامل‬ ‫طراحی و توسعه یافته و تست های نهایی ان در‬ ‫حوزه عملکرد موتور و همچنین االیندگی به‬ ‫پایان رسیده است‪ .‬برای موتور سایپا‪ ،‬گیربکس‬ ‫جدیدی نیز طراحی شده و در مرحله تولید قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین در گام بعدی قوای محرکه و گیربکس‬ ‫اتوماتیک برای این پلتفرم پیش بینی شده که در‬ ‫حال حاضر مراحل توسعه ان روی خودرو در‬ ‫دست انجام است و در مدل های اینده به بازار‬ ‫معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه خودروسازی سایپا اعالم می کند که‬ ‫بازنشر گسترده برخی گزارش های جهت دار‬ ‫و تحلیل های نادرست و نیز اغاز تخریب های‬ ‫گسترده توسط برخی رسانه های بیگانه و اروپایی‪،‬‬ ‫نشان از عدم رضایت و ناراحتی تحریم کنندگان‬ ‫صنعت خودرو از معرفی محصوالت جدید‪،‬‬ ‫پیشرفت های صنعت خودرو ایران و گروه سایپا‬ ‫در دوران تحریم و فشار حداکثری و نیز بیانگر‬ ‫مسیر درست خوداتکایی ملی است‪.‬‬ صفحه 26 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫ایران خودرو در مسیر توسعه‬ ‫سال گذشته صنعت خودرو با بهرهگیری‬ ‫از توان داخلی و دانش مهندسان ایرانی‪،‬‬ ‫موفق شد تا بدون تکیه بر هم تایان خود‬ ‫در خارج از مرزهای کشور‪ ،‬قطعات‬ ‫مورد نیاز را داخلیسازی کرده و تولید‬ ‫محصوالت خود را استمرار بخشد‪ .‬این‬ ‫موفقیت موجب شد تا عزت نفس و عزم‬ ‫صنعتگران فزونی یافته و با روحیهای دو‬ ‫چندان برای دستیابی به موفقیت های‬ ‫بیشتر بکوشند‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از ایکوپرس؛‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو به منظور جلب رضایت‬ ‫مشتریان و عرضه محصوالتی مطابق با کیفیت و‬ ‫استانداردهای روز دنیا‪ ،‬از سال گذشته تا کنون‬ ‫اقدام به ارتقای محصوالت تولیدی خود کرده‬ ‫است‪ .‬خودروهایی نظیر رانا پالس‪ ،‬سورن پالس‪،‬‬ ‫سمند سال‪ 207 ،‬پانوراما و دنا پالس اتوماتیک‬ ‫در این هدف گذاری قرار دارند که بخشی از ان‬ ‫به زودی وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین در بحث پروژه های بهبود قوای محرکه‬ ‫جاری که هدف از طرح انها کاهش مصرف سوخت‬ ‫و االیندگی است‪ ،‬برنامههایی شامل بازنگری‬ ‫و بهبود طراحی سیستمهای موتور به منظور‬ ‫کاهش مصرف سوخت‪ ،‬انجام فرایند کالیبراسیون‬ ‫مدیریت موتور به منظور کاهش مصرف سوخت و‬ ‫ارتقای استاندارد االیندگی و توسعه سیستم های‬ ‫کاتالیزور جدید تعریف شده و در دست اقدام است‪.‬‬ ‫این خودروساز با رعایت استانداردهای زیست‬ ‫محیطی مصوب و ملی به دنبال تولید خودروهای‬ ‫دوستدار محیطزیست است‪.‬‬ ‫توسعه فرمان برقی بر روی محصوالت‬ ‫خانواده پژو ‪ 207‬و دنا پالس‬ ‫در موضوع ارتقای قوای محرکه جاری گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو‪ ،‬پروژه ارتقای محصوالتی‬ ‫از قبیل ‪ ،EC5 ،+EF7‬تعریف شده است‪.‬‬ ‫پروژه نصب موتور ‪ +XU7‬نیز از جمله این‬ ‫برنامه ها است که به منظور ارتقای قوای محرکه‬ ‫محصوالت پارس‪ ،‬سمند (بنزینی و دوگانه‬ ‫سوز) و پژو ‪ 405‬دوگانه سوز با هدف افزایش‬ ‫رضایت مندی مشتریان‪ ،‬کاهش مصوف سوخت‬ ‫و ارتقای سطح االیندگی محصوالت به یورو ‪5‬‬ ‫تعریف شده است‪ .‬توسعه فرمان برقی بر روی‬ ‫محصوالت خانواده پژو ‪ 207‬و دنا پالس نیز از‬ ‫دیگر برنامه های این خودروساز برای سال جاری‬ ‫است که از اهداف ان می توان به بهینه سازی‬ ‫مصرف سوخت و االیندگی‪ ،‬افزایش راحتی و‬ ‫ایمنی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این برنامهها‪ ،‬پروژه بهینه سازی سیستم‬ ‫دوگانه سوز محصول سمند با اهداف پیمایش‬ ‫دست کم ‪ 300‬کیلومتر‪ ،‬به حداکثر رساندن‬ ‫فضای صندوق عقب به حداکثر ‪ 350‬لیتر‪ ،‬بهبود‬ ‫ایمنی و رفتار دینامیکی خودرو و همچنین‬ ‫تعمیم این پروژه به خودروهای گازسوز دیگر‪،‬‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫توسعه محصوالت‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو برای سال جاری در‬ ‫حوزه تدوین نقشه راه قوای محرکه‪ ،‬راه حل های‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلند مدت تعریف کرده‬ ‫است‪ .‬کاهش شمارگان موتورهای پر مصرف و‬ ‫افزایش شمارگان موتورهای کم مصرف با رویکرد‬ ‫افزایش تولیدات گازسوز در دسته راهکارهای‬ ‫کوتاه مدت این نقشه راه قرار دارد‪ .‬برای دستیابی‬ ‫به این امر‪ ،‬تولید خودروی پایه گازسوز با پیمایش‬ ‫بیش از ‪ 400‬کیلومتر و مخزن در کف‪ ،‬در مرحله‬ ‫نمونه اولیه قرار دارد و طرح خودروی سواری‬ ‫دیزل در مرحله صنعتی سازی و در انتظار عقد‬ ‫قرارداد اختصاص بسته حمایتی است‪ .‬هم چنین‬ ‫تولید خودروی دورگه پایه برق نیز در مرحله‬ ‫توسعه محصول و خودروی رانا برقی در مرحله‬ ‫نمونه اولیه قرار دارد‪.‬‬ ‫حذف موتورهای پرمصرف و ارتقای موتورهای‬ ‫کممصرف موجود با رویکرد استفاده از گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬از راهکارهای میان مدت این نقشه راه‬ ‫به شمار میرود‪ .‬در این حوزه‪ ،‬اقداماتی نظیر‬ ‫توسعه خانواده موتور سه استوانه داخلی (پایه‬ ‫گازسوز و بنزینی) با حداکثر استفاده از توانمندی‬ ‫داخل کشور‪ ،‬الگوبرداری جامع علمی و عملی از‬ ‫خودروهای کم مصرف و الگوبرداری قوای محرکه‬ ‫کم مصرف شامل فن اوری سطح موتور‪ ،‬فن اوری‬ ‫مجموعهها و فن اوری اجزا در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در دسته راهکارهای میان مدت نیز توسعه‬ ‫خانواده موتور سه استوانه به همراه استفاده از‬ ‫فن اوری دورگه یا پالگین و توسعه خودروی‬ ‫برقی در نظر گرفته شده است‪ .‬هم چنین تولید‬ ‫انواع گیربکس با داخلی سازی بیش از ‪70‬درصد‬ ‫نیز‪ ،‬در نقشه راه گیربکس شرکت ایران خودرو‬ ‫قرار داشته و جزو برنامه های اتی این خودروساز‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫‪28‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫اجرای منایش «اتاقی در هتل پالزا»‬ ‫نمایش «اتاقی در هتل پالزا» با بازی‬ ‫شبنم قلی خانی در تماشاخانه سپند‬ ‫روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫داود زارع گاریزی تهیه کننده این نمایش‬ ‫با اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت‪ :‬این‬ ‫نمایش طنز با موضوع اجتماعی به مشکالت‬ ‫خانوادگی پرداخت‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است محمد بختیاری‪،‬‬ ‫محمدرضا شجاعی‪ ،‬داود زارع گاریزی‪ ،‬ندا‬ ‫سهرابیان‪ ،‬فردین رحمانپور و محمدرضا‬ ‫نیکزاد از دیگر بازیگران این اثر نمایشی بودند‬ ‫که هنرجویان اموزشگاه ابان به سرپرستی‬ ‫شبنم قلی خانی هستند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است سایر عوامل نمایش عبارتند‬ ‫از دستیار کارگردان‪ :‬محمدرضا شجاعی‪،‬‬ ‫مدیرتولید‪ :‬داود زارع گاریزی‪ ،‬طراح لباس‪:‬‬ ‫مهسا حامدی‪ ،‬طراح گریم‪ :‬نوشین پزشکی‪،‬‬ ‫طراح حرکت‪ :‬ازاده شمس‪ ،‬صدا‪ :‬سپنتا‬ ‫پزشکی‪ ،‬ساخت تیزر‪ :‬هومان مهراذین‪،‬‬ ‫مرتضی طراوت‪ ،‬حسن سلیمی‪ ،‬مهسا برزگر‪،‬‬ ‫موسیقی‪ :‬مانی مویدی‪ ،‬هلیا رضایی‪ ،‬نیما‬ ‫عالیخواه‪ ،‬فریمهر ایریان‪ ،‬زهرا صفرزاده‪.‬‬ ‫گفتنی است این نمایش که تهیه کنندگی‬ ‫ان را داود زارع گاریزی بر عهده داشت و‬ ‫شبنم قلی خانی‪ ،‬روشنک رضایی مهر و‬ ‫فرانک یوسفی در ان به ایفای نقش پرداختند‬ ‫از ‪ ۴‬مرداد ماه ساعت ‪ ۲۱‬در تماشاخانه سپند‬ ‫روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬نادر خدابخش‬ صفحه 28 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫جانشین فرمانده ناجا‪:‬‬ ‫راه اندازی قرارگاه مقابله با قاچاق در حوزه بهداشتی‬ ‫جانشین فرمانده ناجا گفت ‪ :‬نیروی انتظامی‬ ‫با کسانی که امنیت جانی مردم را به خطر‬ ‫انداخته وکاالها به خصوص اقالم بهداشتی‬ ‫را احتکار می کنند‪ ،‬برخورد جدی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از پایگاه خبری‬ ‫پلیس؛ سردار قاسم رضایی با حضور در استان‬ ‫البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به فرمان مقام‬ ‫معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر همدلی‬ ‫مومنانه و پیشقدم بودن ناجا در این طرح‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مقابله با کسانی که امنیت جانی مردم‬ ‫را به خطر انداخته و به احتکار و قاچاق اقالم‬ ‫به خصوص کاالهای بهداشتی در استان ها و‬ ‫مرزها می پردازند را در دستور کار قرار داده‬ ‫ایم‪ .‬وی با بیان اینکه قرارگاه مقابله با قاچاق به‬ ‫ویژه در حوزه بهداشتی در نیروی انتظامی راه‬ ‫اندازی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬البته احتکار و قاچاق‬ ‫ ‬ ‫کاال به خصوص در حوزه های بهداشتی‪ ،‬در‬ ‫روزهای اول بیشتر بود اما با اطالع رسانی به‬ ‫موقع مردم و اقدام سریع نیروی انتظامی و قوه‬ ‫قضائیه کاهش یافته است‪ .‬سردار رضایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حفظ سالمت جامعه در اولویت ما است و‬ ‫به همین منظور پلیس امنیت اقتصادی وارد‬ ‫عمل شده و سیستم بهداشت در استان ها نیز به‬ ‫صورت جدی فعال است‪ .‬وی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود به رعایت عفاف و حجاب به عنوان‬ ‫مطالبه جدی شهروندان اشاره کرد و گفت‪ :‬مردم‬ ‫از بدحجابی و پوشش عده اندکی‪ ،‬ازرده خاطر‬ ‫هستند و این مطالبه ای است که از تمام دستگاه‬ ‫ها دارند‪ ،‬گالیه برخی نیز این است که چرا تمام‬ ‫دستگاه های مرتبط وظایف شان را در این رابطه‬ ‫انجام نمی دهند که البته مطالبه به حقی است‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده نیروی انتظامی از اجرای طرح‬ ‫ناظر یک و ‪ 2‬برای مقابله با بدحجابی خبر داد‬ ‫و خاطر نشان کرد‪ :‬طرح ناظر یک‪ ،‬مربوط به‬ ‫عدم رعایت حجاب در خودروها است که در این‬ ‫طرح برای بار اول پیامک هایی به گوشی تلفن‬ ‫همراه فرد ارسال و در بار دوم احضار و تعهد‬ ‫کتبی و در بار سوم نیز در قانون تعریف هایی‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬سردار رضایی ادامه داد‪ :‬طرح‬ ‫ناظر ‪ 2‬مربوط به اماکنی از جمله فروشگاه هاست‬ ‫که در این طرح نیز نیروی انتظامی با حمایت‬ ‫شهروندان برنامه هایی را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد‪:‬‬ ‫توقیف خودروهای قاچاق در ازادراه «تهران‪-‬کرج«‬ ‫فرمانده انتظامی استان از شناسایی یک‬ ‫دستگاه تریلی کشنده حامل ‪ 5‬دستگاه‬ ‫خودروی خارجی قاچاق در ازادراه «تهران‪-‬‬ ‫کرج» خبر داد‪.‬‬ ‫سردار عباسعلی محمدیان با اعالم این خبر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال وارز‬ ‫پلیس امنیت اقتصادی استان البرزحین ماموریت‬ ‫در ازادراه تهران‪ -‬کرج به یک دستگاه خودرو‬ ‫تریلی کشنده حامل ‪ 5‬دستگاه خودروی خارجی‬ ‫گران قیمت مشکوک شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران بالفاصله دستور توقف خودرو‬ ‫را صادر کرده و پس از توقف کامل خودرو تریلی‪،‬‬ ‫در بازرسی از ان ‪ 5‬دستگاه خودرو خارجی شامل‪:‬‬ ‫یک دستگاه سواری بنز‪ ،‬یک دستگاه سواری‬ ‫لکسوس و ‪ 3‬دستگاه سواری مرسدس بنز که‬ ‫همگی ان ها قاچاق بودند‪ ،‬کشف شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫خودروها بر خالف قانون مشمول خودروهای‬ ‫پالک گذر موقت‪ ،‬تحویل افراد دیگری جز فرد‬ ‫وارد کننده شده بودند و کاالی قاچاق محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد‪:‬‬ ‫توقیف خودروی ‪ 60‬میلیاردی قاچاق‬ ‫معاون هماهنگکننده فرمانده‬ ‫انتظامی استان از توقیف یک‬ ‫دستگاه خودروی بنز قاچاق به ارزش‬ ‫‪ 60‬میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از پایگاه‬ ‫خبری پلیس؛ سرهنگ سید مجید فیض‬ ‫جعفری با اعالم این خبر گفت‪ :‬ماموران‬ ‫کالنتری‪ 40‬جهاننما حین گشتزنی در ازادراه «تهران‪-‬کرج» به یک‬ ‫دستگاه خودرو سواری بنز ‪ s500‬مشکوک شده و دستور توقف ان را صادر‬ ‫کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از توقف خودرو‪ ،‬ماموران با بررسی مدارک ان متوجه‬ ‫شدند‪ ،‬فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق وارد‬ ‫کشور شده که بالفاصله خودرو توقیف و راننده ان به کالنتری منتقل شد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان البرز خبر داد‪:‬‬ ‫توقیف خودروی ‪ 30‬میلیاردی قاچاق‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از‬ ‫توقیف یک دستگاه خودروی بنز قاچاق‬ ‫به ارزش ‪ 30‬میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از پایگاه‬ ‫خبری پلیس؛ سرهنگ مهدی افشاری با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬ماموران اداره مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال وارز پلیس اقتصادی استان البرز‪ ،‬حین ماموریت در ازاد راه «تهران‪-‬‬ ‫کرج» به یک دستگاه خودرو سواری بنز مشکوک شده و دستور توقف‬ ‫ان را صادر کردند‪ .‬این مقام انتظامی اظهار داشت‪ :‬پس از توقف خودرو‪،‬‬ ‫ماموران با بررسی مدارک ان متوجه شدند خودرو فاقد هرگونه مدارک‬ ‫معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است که بالفاصله‬ ‫خودرو توقیف و راننده ان به پلیس اقتصادی منتقل شد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫‪30‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫مدیر توزیع نیروی برق شهرستان اردبیل اذعان داشت ‪:‬‬ ‫تابستان بدون خاموشی در گرو همکاری مردم و صاحبان صنایع‬ ‫مدیر توزیع نیروی برق شهرستان اردبیل‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به افزایش مصرف انرژی نسبت‬ ‫به سال گذشته که حدود ‪ 8‬درصد است‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از مرزنیوز؛‬ ‫مهندس محمدحسین دیده بان اظهارداشت‪:‬‬ ‫تفاهمنامه هایی با صنایع‪ ،‬چاه های کشاورزی‪،‬‬ ‫سی ان جی ها و مشترکین پر مصرف صورت‬ ‫گرفته است و در صورتی که مشترکان‬ ‫مطابق تفاهم نامه اقدام کرده و مصرف‬ ‫خودشان را در زمان های خواسته شده‬ ‫کاهش دهند و از طرف دیگر همکاری های‬ ‫مردم در مدیریت بهینه مصرف برق همکاری‬ ‫کنند‪ ،‬وی افزود‪ :‬احتمال خاموش با برنامه‬ ‫(خاموشی) در تابستان اردبیل وجود نخواهد‬ ‫داشت اما اگر به هر دلیلی اهداف پیش بینی‬ ‫شده در مدیریت مصرف با صنایع‪ ،‬چاه های‬ ‫کشاورزی‪ ،‬سی ان جی ها و غیره محقق‬ ‫نگردد‪ ،‬احتمال خاموشی متصور خواهد‬ ‫بود‪ .‬مهندس دیده بان با بیان اینکه کل‬ ‫مشترکین شهرستان اردبیل بالغ بر ‪278‬‬ ‫هزار مشترک می باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این‬ ‫تعداد ‪ 221‬هزار مشترک خانگی‪ 16 ،‬هزار و‬ ‫‪ 400‬مشترک عمومی‪ ،‬هزار و ‪ 350‬مشترک‬ ‫کشاورزی‪ ،‬هزار و ‪ 600‬مشترک صتعتی‪37 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬مشترک تجاری (سایر مصارف‬ ‫) می باشند‪ .‬وی با بیان اینکه میزان مصرف‬ ‫انرژی مشترکین در سال ‪ 1398‬برابر با ‪750‬‬ ‫میلیون کیلوات ساعت بوده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از این مقدار حدود ‪ 46‬درصد مصرف‬ ‫خانگی‪ 15 ،‬درصد مصرف عمومی‪ 9 ،‬درصد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬حدود ‪ 15‬درصد مصرف صنعتی‪،‬‬ ‫حدود ‪ 12‬درصد تجاری و حدود ‪ 5‬درصد‬ ‫شبکه روشنایی معابر بوده است‪ .‬مدیر توزیع‬ ‫برق شهرستان اردبیل ابراز داشت‪ :‬انتظار می‬ ‫رود مشترکین در مصرف بهینه برق اهتمام‬ ‫ویژه ای داشته باشند تا با مشکلی مواجه‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫خانه مطبوعات استان اردبیل‬ ‫اعضای هیات مدیره خود را شناخت‬ ‫اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات‬ ‫استان اردبیل انتخاب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از ایرنا؛‬ ‫ترکیب هیات مدیر ه خانه مطبوعات استان‬ ‫اردبیل مشخص شد و مجتبی الله و‬ ‫حبیب احمدی به ترتیب به عنوان رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل این خانه انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬همچنین بهنام دانشی به عنوان‬ ‫نایب رییس‪ ،‬مصطفی جمشیدی به عنوان‬ ‫خزانه دار انتخاب شده و بهروز کامجو نیز‬ ‫منشی خانه مطبوعات استان اردبیل شد‪.‬‬ ‫در انتخابات هشتمین دوره انتخابات خانه‬ ‫مطبوعات استان اردبیل در بخش مدیران‬ ‫مسوول نشریات محلی مجتبی الله با ‪۷۲‬‬ ‫رای و بهنام دانشی با ‪ ۷۲‬رای‪ ،‬در بخش‬ ‫خبرنگاران مصطفی جمشیدی با ‪ ۱۰۵‬رای‪،‬‬ ‫بهروز کامجو با ‪ ۶۹‬رای و علی رضا وکیلی با‬ ‫‪ ۶۱‬رای‪ ،‬در بخش سرپرستی روزنامه های‬ ‫سراسری حبیب احمدی با ‪ ۱۰۰‬رای‪ ،‬در‬ ‫بخش خبرگزاری ها علی نورعلیپور با ‪ ۷۱‬رای‬ ‫و در بخش بازرسی هم رئوف رحیمی با ‪۱۰۹‬‬ ‫رای و حبیب یزدانی با ‪ ۷۳‬رای به عنوان‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره خانه مطبوعات‬ ‫استان اردبیل انتخاب شدند‪ .‬گفتنی است در‬ ‫استان اردبیل بیش از ‪ ۲۰۰‬نشریه مجوزدار‬ ‫وجود دارد که تعداد معدودی از انها به طور‬ ‫منظم منتشر می شوند‪.‬‬ ‫ائین تجلیل خبرنگاران خبرگزاری ایسنای اردبیل‬ ‫ائین بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل‬ ‫از خبرنگاران خبرگزاری ایسنا و ایکنا با‬ ‫حضور دکتر اوچی رئیس جهاددانشگاهی‬ ‫واحد استان اردبیل و سرهنگ علی لطفی‬ ‫رئیس سازمان بسیج رسانه استان اردبیل‬ ‫در محل دفتر این خبرگزاری برگزار شد‪.‬‬ صفحه 30 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫استاندار اردبیل تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایجاد شهرک صنعتی مشترک برای تقویت‬ ‫مراودات اقتصادی‪ ،‬سیاسی ایران و اذربایجان‬ ‫استاندار اردبیل بر ایجاد شهرک صنعتی‬ ‫مشترک برای تقویت مراودات اقتصادی‬ ‫و سیاسی ایران و اذربایجان تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از پایگاه‬ ‫اطالعرسانی وزارت کشور؛ اکبر بهنامجو در‬ ‫دیدار با معاون حقوقی و بینالمللی وزارت‬ ‫امور خارجه کشور اظهار داشت‪ :‬ایجاد شهرک‬ ‫صنعتی مشترک بین ایران و اذربایجان می‬ ‫تواند در مراودات اقتصادی و سیاسی دو‬ ‫کشور نقش اساسی ایفا کند و راهاندازی‬ ‫این شهرک در قسمت شمالی استان اردبیل‬ ‫تصویب شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عالوه بر راهاندازی این‬ ‫شهرک بار انداز ریلی نیز در مجاورت ان‬ ‫توجیه اقتصادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬احداث راه اهن‬ ‫در تازه کند پارس اباد باعث توسعه صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی از استان اردبیل شده‬ ‫و رونق اقتصادی فراوانی برای این استان و‬ ‫حتی کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل ادامه داد‪ :‬با توجه به انعقاد‬ ‫تفاهم نامه راه اندازی خط ریلی بین ایران و‬ ‫جمهوری اذربایجان و بر اساس موافقت‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی مرکز لجستیک و‬ ‫بار انداز ریلی در پارس اباد احداث می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشاوران بار انداز ریلی نقشه‬ ‫و طراحی این پروژه را تکمیل کردهاند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نقشه و طراحی پروژه بار انداز ریلی توسط‬ ‫مشاورین ایرانی تحویل راهاهن جمهوری‬ ‫اسالمی داده شده است‪.‬‬ ‫بهنامجو اذعان داشت‪ :‬با احداث این خط‬ ‫ریلی روابط تجاری و صادراتی استان اردبیل‬ ‫با جمهوری های قفقاز‪ ،‬کشورهای اسیای‬ ‫میانه و روسیه توسعه چشمگیری داشته‬ ‫و زمینه ایجاد صنایع و واحدهای تبدیلی‪،‬‬ ‫بسته بندی و جهش تولید فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫در این دیدار بهاروند معاون حقوق بین الملل‬ ‫وزرات امور خارجه نیز به ارتباط بیشتر با‬ ‫کشورهای خارجه به ویژه کشورهای همسایه‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬وزارت امور خارجه به‬ ‫صورت اصولی و کارشناسی به گسترش‬ ‫روابط و ارتباطات با کشورهای همسایه و‬ ‫خارجه حمایت میکند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه معاونت حقوق بین‬ ‫الملل امادگی مشاوره هر گونه بحث حقوقی‬ ‫را دارد افزود‪ :‬ارایه راهکارهای حقوقی برای‬ ‫این بحث ضرورت دارد و می تواند در تسهیل‬ ‫روند مذاکرات مفید واقع شود‪.‬‬ ‫در این جلسه به پیشنهاد استاندار اردبیل‬ ‫مقرر شد معاون حقوق بین الملل از منطقه‬ ‫مرزی و محل ایجاد بارانداز ریلی ایران و‬ ‫جمهوری ادربایجان بازدید به عمل اورد‪.‬‬ ‫گفتنی است این مالقات با حضور حسن‬ ‫عظیمزاده مشاور امور بینالملل استاندار‬ ‫اردبیل و ژرفی رییس نمایندگی وزارت امور‬ ‫خارجه در استان اردبیل انجام شد‪.‬‬ ‫فرماندار اردبیل‪:‬‬ ‫رسانه ها در پیشگیری از اعتیاد نقش کلیدی دارند‬ ‫فرماندار اردبیل گفت‪ :‬نقش رسانه ها‬ ‫در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر‬ ‫بسیار مهم و کلیدی بوده و می تواند در‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی به عنوان‬ ‫عاملی موثر عمل کند‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از خبرگزاری‬ ‫مهر؛مسعود امامی یگانه با تاکید بر ضرورت‬ ‫استفاده از ظرفیت صدا و سیما و فضای‬ ‫مجازی در فرهنگ سازی و پیشگیری از‬ ‫اسیب های موادمخدر و اعتیاد به ان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نقش رسانه ها در پیشگیری از‬ ‫سوءمصرف مواد مخدر بسیار مهم و کلیدی‬ ‫بوده و می تواند در کاهش اسیب های‬ ‫اجتماعی به عنوان عاملی موثر عمل کند‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از نیروهای انتظامی‪،‬‬ ‫امنیتی و قضائی در برخورد قاطع با عوامل‬ ‫توزیع موادمخدر عنوان کرد‪ :‬نیاز است که‬ ‫دستگاه های اجرایی با اهتمام جدی در‬ ‫بحث اموزش و ارتقای اگاهی عمومی برای‬ ‫پیشگیری از مصرف مواد مخدر ورود جدی‬ ‫کرده و در این زمینه اقدامات عملی انجام‬ ‫دهند‪ .‬فرماندار اردبیل به حساسیت و اسیب‬ ‫پذیری بیشتر نوجوانان در بحث مواد مخدر‬ ‫و قرص های روان گردان اشاره کرده و گفت‪:‬‬ ‫خانواده ها نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان‬ ‫خود در جهت شناساندن ناهنجاری ها و‬ ‫عواقب و مشکالت دچار شدگان به مواد‬ ‫مخدر و اسیب های ان حساسیت ویژه داشته‬ ‫باشند تا شاهد ورود نوجوان به اسیب های‬ ‫اجتماعی نظیر اعتیاد نشویم‪.‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫‪32‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫انتخاب هنرمند اردبیلی بهعنوان دبیر اجرایی جشنواره تئاتر مقاومت‬ ‫توحید معصومی هنرمند اردبیلی به‬ ‫عنوان دبیر اجرایی جشنواره سراسری‬ ‫تئاتر مقاومت منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از مرزنیوز؛‬ ‫حمید نیلی دبیر هفدهمین جشنواره‬ ‫سراسری تئاتر مقاومت طی حکمی توحید‬ ‫معصومی را به عنوان دبیر اجرایی این‬ ‫جشنواره منصوب کرد‪.‬‬ ‫در بخشی از این حکم چنین امده است‪:‬‬ ‫«نظر به تعهد و تخصص جنابعالی در عرصه‬ ‫هنرهای نمایشی کشور و همچنین تجارب‬ ‫مفید و ارزنده شما در ساماندهی‪ ،‬انسجام‬ ‫و هم افزایی خانواده بزرگ تئاتر کشور‪ ،‬به‬ ‫موجب این حکم‪ ،‬به عنوان دبیر اجرایی‬ ‫هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت‬ ‫منصوب می شوید‪.‬‬ ‫امیدوارم با استعانت از درگاه حضرت حق‬ ‫جل جالله در برگزاری هر چه باشکوه تر‬ ‫هفدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر‬ ‫مقاومت و بهره مندی از ظرفیت باالی‬ ‫هنرمندان متعهد تئاتر مقاومت کشور کوشا‬ ‫باشید‪».‬‬ ‫توحید معصومی متولد ‪ ۱۳۵۴‬دارای مدرک‬ ‫کارشناسی بازیگری و کارشناس ارشد‬ ‫کارگردانی از دانشکده هنر و معماری است‬ ‫و از سال ‪ ۱۳۶۸‬فعالیت هنری خود را اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کارگردانی بیش از ‪ ۳۰‬نمایش صحنه ای‬ ‫و تله تئاتر و حضور در چند دوره جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬سوره ماه‪ ،‬تئاتر‬ ‫مقاومت و … و کسب جوایز مختلف از‬ ‫جشنواره های گوناگون از جمله سوابق‬ ‫هنری توحید معصومی است‪ .‬وی همچنین‬ ‫در دوره های بیست و دوم تا بیست و‬ ‫ششم جشنواره سراسری تئاتر سوره به‬ ‫عنوان مشاور اجرایی حضور داشته و پنج‬ ‫دوره دبیری جشنواره استانی تئاتر سوره‬ ‫استان اردبیل را بین سال های ‪ ۸۲‬تا ‪۸۶‬‬ ‫بر عهده داشته است‪ .‬معصومی در پنج سال‬ ‫اخیر مدیر امور استان های مرکز هنرهای‬ ‫نمایشی حوزه هنری و مشاور مدیر مرکز‬ ‫محافل و جشنواره های حوزه هنری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت‬ ‫به همت انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس‬ ‫بنیاد فرهنگی روایت فتح و با دبیری حمید‬ ‫نیلی اذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست نائب رئیسی فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بهرام اقاخانی به عنوان سرپرست‬ ‫نائب رئیسی فدراسیون دو ومیدانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران منصوب شد‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از مرزنیوز؛‬ ‫بهرام اقاخانی با حکم سرپرست فدراسیون‬ ‫دو و میدانی‪ ،‬به عنوان سرپرست نایب‬ ‫رئیسی فدراسیون دو و میدانی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران منصوب شد‪.‬‬ ‫گفتنی است بهرام اقاخانی پیش از این‬ ‫به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان‬ ‫اردبیل در خدمت جامعه ورزشی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این رسانه نیز به نوبه خود ضمن تبریک‬ ‫این انتصاب از خداوند منان ارزوی‬ ‫موفقیت را برای ایشان مسئلت دارد‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬زینب سیدحاتمی‬ صفحه 32 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل بهار ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اردبیل‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬عنوان کتاب با موضوع خاطرات دفاع مقدس‬ ‫در اردبیل چاپ می شود‬ ‫مدیرکل حفظ اثار ونشر ارزش های‬ ‫دفاع مقدس اردبیل گفت‪ ۱۰۰ :‬عنوان کتاب‬ ‫شامل خاطرات مادران شهید و ‪۱۱۰۰۰‬‬ ‫رزمنده هشت سال دفاع مقدس استان‬ ‫اردبیل در سال جاری بهچاپ خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبانمرز و به نقل از خبرگزاری‬ ‫مهر؛ علی واحد ظهر چهارشنبه در ائین رونمایی‬ ‫از پوستر دومین دوره هنرواره حبیب و مراسم‬ ‫اختتامیه یاوران ایثار با بیان ضرورت اجرای‬ ‫برنامه های بیشتر در راستای فرهنگ سازی‬ ‫ایثار و شهادت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫دومین دوره هنرواره حبیب با نام سردار شهید‬ ‫حاج قاسم سلیمانی مزین شده بر ما الزم است‬ ‫تا در راستای فرهنگ سازی و شناساندن سبک‬ ‫زندگی این شهید بزرگوار با همکاری ادارات و‬ ‫اصحاب رسانه تمام تالش خود را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در سال گذشته ‪ ۵۰‬عنوان‬ ‫کتاب با موضوع ایثار و شهادت و فرهنگ دفاع‬ ‫مقدس به چاپ رسید ه تشریح کرد‪ :‬امسال سعی‬ ‫بر ان داریم تا این رقم را به ‪ ۱۰۰‬عنوان کتاب‬ ‫برسانیم که این تعداد کتاب شامل خاطرات‬ ‫مادران شهید و خاطرات ‪ ۱۱۰۰۰‬رزمنده هشت‬ ‫سال دفاع مقدس استان اردبیل خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس‬ ‫استان اردبیل جمع اوری خاطرات ‪۲۴۰۰۰‬‬ ‫رزمنده استان را ضروری دانسته و افزود‪ :‬پیش‬ ‫بینی ما برای پایان سال این است که خاطرات‬ ‫‪ ۱۱۰۰۰‬رزمنده تا پایان امسال جمع اوری و به‬ ‫چاپ برسید‪.‬‬ ‫واحد با قدردانی از همکاری تمام ادارات و‬ ‫هنرمندان و نویسندگان در برگزاری دوره اول‬ ‫هنرواره حبیب که با نام سردار شهید داور یسری‬ ‫برگزار شد و افزود‪ :‬دوره اول هنرواره حبیب با‬ ‫‪ ۵۶۲‬عکس ارسالی و ‪ ۳۰‬اثر در قالب فیلم‪۳۶ ،‬‬ ‫اثر نمایشی و ‪ ۲۵۳‬شعر و ‪ ۱۰۷‬داستان برگزارو‬ ‫نفرات برتر انتخاب شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دومین‬ ‫دوره هنرواره حبیب با شرکت ‪ ۴۱‬نفر به صورت‬ ‫انفرادی و ‪ ۲‬اثر در قالب تشکل های مردم نهاد‬ ‫در بخش های هنرهای تجسمی و یادواره شهدا‬ ‫در کل با مجموع ‪ ۱۷۰‬اثر برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع‬ ‫مقدس استان اردبیل از اغاز دو طرح با همکاری‬ ‫استانداری اردبیل و اداره کل حفظ اثار و نشر‬ ‫ارزش های دفاع مقدس استان خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اجرای طرح دیدار یاران و جمع اوری و‬ ‫چاپ خاطرات رزمندگان دفاع مقدس تا پایان‬ ‫سال جاری در قالب این طرح ها هدف گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫واحد با بیان اینکه ‪ ۱۱‬تیم با حضور خواهران‬ ‫نویسنده و دانشجو جهت جمع اوری خاطرات‬ ‫رزمندگان و مادران شهدا تشکیل شده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این تیم ها پس از برگزاری کارگاه های‬ ‫اموزشی و هماهنگی های الزم از ‪ ۱۰۴۰‬مادر‬ ‫شهید مصاحبه و خاطره نویسی انجام خواهند‬ ‫داد که امید است تا پایان سال این اثار‬ ‫جمع اوری و به چاپ برسد‪.‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫‪34‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫دانستنی های مرزی ‪1‬‬ ‫جغرافیای مرزهای ایران‬ ‫از سویی ایران به موقعیت بری اوراسیا اتصال‬ ‫دارد و از سوی دیگر سواحل طوالنی خلیج‬ ‫فارس و دریای عمان(‪ 2000‬مایل) و وجود‬ ‫گذرگاه و تنگه استراتژیک «هرمز» ایران را‬ ‫از قدرت بحری مهم و استراتژیک برخوردار‬ ‫نموده است‪.‬‬ ‫ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیک و‬ ‫استراتژیک خود در منطقه اسیای جنوب‬ ‫غربی نقش و کانونی محوری ایفا می نماید‬ ‫بگونه ای که با توجه به حوزه های ژئوپلتیک‬ ‫همجوار خود از موقعیت مرکزی به عنوان‬ ‫مرکز این کانون قرار دارد‪.‬‬ ‫حوزه های ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران مرزهای ایران با کشورهای همسایه‬ ‫به طور خالصه عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬حوزه قفقاز و اناتولی (ایران‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران با ‪ 15‬کشور دارای‬ ‫مرزخشکی و دریایی است که از این حیث‬ ‫گرجستان‪ ،‬روسیه)‬ ‫‪ -2‬حوزه دریای خزر (ایران‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬کشورمان را در رتبه سوم پس از کشورهای‬ ‫روسیه و چین قرار می دهد‪.‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬اذربایجان)‬ ‫‪ -3‬حوزه فالت ایران (ایران‪ ،‬پاکستان‪ ،‬در حال حاضر طول مرزهای کشور جمهوری‬ ‫اسالمی ایران ‪ 8574‬کیلومتر می باشد که‬ ‫افغانستان)‬ ‫‪ -4‬حوزه اسیای مرکزی (ایران‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬از این مقدار ‪ 3965‬کیلومتر مرز خشکی‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬قرقیزستان‪ ،‬تاجکستان) ‪ 2045‬کیلومتر مرز رودخانه ای‪ ،‬دریاچه ای‬ ‫‪ -5‬حوزه شبه قاره هند (ایران‪ ،‬پاکستان‪ ،‬و باتالقی و ‪ 2564‬کیلومتر ان نیز مرز دریایی‬ ‫(خلیج فارس‪ ،‬دریای عمان و دریای خزر)‬ ‫هند‪ ،‬افغانستان)‬ ‫‪ -6‬حوزه خلیج فارس و دریای عمان (ایران‪ ،‬است‪.‬بیشترین مرزهای مشترک خشکی‬ ‫عراق‪ ،‬کویت‪ ،‬عربستان‪ ،‬امارت متحده عربی‪ ،‬و ابی جمهوری اسالمی ایران با ‪ 7‬کشور‬ ‫پیرامونی است‪.‬‬ ‫قطر‪ ،‬بحرین‪ ،‬پاکستان و عمان)‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با جمهوری ارمنستان‬ ‫‪ 45‬کیلومتر‪ ،‬با جمهوری اذربایجان‬ ‫(جمهوری خود مختار نخجوان)‪756،8‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬با ترکمنستان ‪ 1189،9‬کیلومتر‪،‬‬ ‫با ترکیه ‪ 566،1‬کیلومتر‪ ،‬با عراق ‪1608‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬با افغانستان ‪ 919،1‬کیلومتر و با‬ ‫پاکستان دارای ‪ 924،8‬کیلومتر مرز خشکی‬ ‫و ابی است که مجموع مرزهای مذکور ‪6010‬‬ ‫کیلومتر است‪.‬‬ ‫عالوه بر این مرزهای خشکی و ابی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با ‪ 8‬کشور در جنوب (از طریق‬ ‫خلیج فارس و دریای عمان) و ‪ 2‬کشور در‬ ‫شمال (از طریق دریای خزر) دارای ‪2564‬‬ ‫کیلومتر مرز دریایی است‪.‬‬ ‫بیشترین مرز خشکی کشورمان با کشور‬ ‫عراق (‪ 1181،5‬کیلومتر)‪ ،‬بیشترین مرز ابی‬ ‫با جمهوری اذربایجان (‪ 578،1‬کیلومتر) و‬ ‫بیشترین مرزهای دریایی نیز با کشور عمان‬ ‫به طور ‪ 683‬کیلومتر می باشد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران‬ ‫به گزینی‪ :‬الناز قنبری‬ صفحه 34 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل تابستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره پنجم‬ ‫مقاومت دو روزه‪ ،‬سه نفر از مرزبانان ایرانی در مقابل ارتش روسی‬ ‫تنها شجاعت این سرباز وطن نبود که با رشادت‬ ‫در مقابل حمله روس ها ایستاد بلکه نام سه‬ ‫شهید مرزبان جلفا نیز به قامت تاریخ ماندگار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در همان زمان (جنگ جهانی دوم و در حین‬ ‫هجوم نیروهای روسی به مرزهای ایران) سه نفر‬ ‫از مرزبانان ایرانی در مقابل نیروهای مهاجم بر‬ ‫روی پل اهنی مقاومت کرده و تا پای جان از‬ ‫خاک میهنشان دفاع کردند‪.‬‬ ‫این سه مرزبان وظیفه پاسداری از مرزهای‬ ‫شمالی ایران را در پل فلزی جلفا‪ -‬نخجوان‬ ‫بر عهده داشتهاند که پس از ورود ارتش روس‬ ‫ها به خاک ایران‪ ،‬این پل عم ً‬ ‫ال تنها و بهترین‬ ‫محل عبور از رود پرخروش ارس در این ناحیه‬ ‫بود که با نزدیک شدن این لشکر مقاومت دو‬ ‫روزه این سه دالور اذری اغاز شد‪ .‬این مرزبانان‬ ‫ایرانی با اشراف به پل‪ ،‬دو روز تمام لشکر تا‬ ‫بن دندان مسلح روسی را زمین گیر می کنند‪.‬‬ ‫روسها نیز که چاره ای جز عبور از همین پل‬ ‫نداشتهاند‪ ،‬نمیتوانستند با اسلحههای سنگین‬ ‫به حمله بپردازند و در نهایت نیز با شهادت‬ ‫ژاندارم سرجوخه ملک محمدی‪ ،‬سیدمحمد‬ ‫راثی هاشمی و عبداهلل شهریاری توانستند وارد‬ ‫خاک ایران شوند‪ .‬مقاومت شجاعانه این سه‬ ‫سرباز تحسین نیروهای مهاجم را برمیانگیزد‪،‬‬ ‫به طوری که جهت ارج نهادن به این مقاومت ها‪،‬‬ ‫پیکر این سه مدافع را در محل شهادتشان‬ ‫در کنار خط اهن این پل با تشریفات نظامی‬ ‫ویژه و احترام به خاک سپردند‪ .‬بر روی سنگ‬ ‫ارامگاه هر سه نوشته شده است ”ارامگاه ژاندارم‬ ‫شهید…‪ ،‬که در شهریور ماه ‪ ۱۳۲۰‬در راه انجام‬ ‫وظیفه در مقابل مهاجمین ایستادگی و به‬ ‫شهادت رسیده است‪ “.‬بر باالی ارامگاه انان این‬ ‫بیت شعر نقش بسته است‪:‬‬ ‫هر چند اغشته شد به خون پیرهن ما‬ ‫شد جامه سربازی ما هم کفن ما‬ ‫شادیم ز جانبازی خود در شکم خاک‬ ‫پاینده و جاوید بماند وطن ما‬ ‫امید است یاد و خاطره قهرمانان کشورمان را هر‬ ‫چه بیشتر ارج نهیم و انها را به نسلهای اینده‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫به گزینی‪ :‬زینب سیدحاتمی‬ ‫‪35‬‬ صفحه 35 صفحه 36 ‫فرمت وگارش مقالٍ َمایص علمی– پژیَطی مرز‪ ،‬مىاسبات اجتماعی ی تًسعٍ فرَىگی‬ ‫عىًان مقالٍ بٍ فارسی ی اوگلیسی‬ ‫(بصًرت ‪ ، Bold‬با قلم وازویه اوذازٌ ‪ 4١‬برای وًضتار فارسی ی با قلم ‪ Times New Roman‬با اوذازٌ ‪ 41‬برای لغات اوگلیسی)‬ ‫چکیذٌ‬ ‫‪ً1‬ام ٍ ًام خاًَادگٖ ًَٗسٌذُ اٍل‪ً 2 ،‬ام ٍ ًام خاًَادگٖ ًَٗسٌذُ دٍم‪ً 3 ،‬ام ٍ ًام خاًَادگٖ ًَٗسٌذُ سَم‬ ‫‪ 1‬هحل ماس ًَٗسٌذُ اٍل‪ ،‬ادسس پست النتشًٍ٘ل ًَٗسٌذُ اٍل‬ ‫‪ 2‬هحل ماس ًَٗسٌذُ دٍم‪ ،‬ادسس پست النتشًٍ٘ل ًَٗسٌذُ دٍم‬ ‫‪ 3‬هحل ماس ًَٗسٌذُ سَم‪ ،‬ادسس پست النتشًٍ٘ل ًَٗسٌذُ سَم‬ ‫هتی چن٘ذُ با قلن ًاصً٘ی اًذاصُ ‪ 11‬بَلذ ًَضتِ ضَد ٍ حذامثش دس ‪ 311‬ملوِ تذٍٗی ضَد‪.‬‬ ‫کلمات کلیذی‪ :‬حذاقل ‪ 3‬لغت ٍ حذامثش ‪ 5‬لغت‬ ‫مقذمٍ‬ ‫هتی هقالِ با قلن ًاصً٘ی اًذاصُ ‪ ٍ 11‬قلن ‪ Times New Roman‬با اًذاصُ ‪ 11‬بشإ لغات اًگل٘سٖ ًَضتِ ضَد‪ .‬عٌَاى بخطْا باٗذ با قلن ًاصً٘ی اًدذاصُ‬ ‫‪ ٍ 12‬پشسًگ ٍ ضواسُ گزاسٕ ضذُ با ضشٍع اص ‪ ٍ 1‬با تَسفتگٖ اص ابتذإ خط ٍ فضإ سف٘ذ ‪ً ۶‬قطِ با بخص بدایٖٗ ًَضدتِ ضدَد‪.‬مل هدتی باٗدذ بدِ‬ ‫صَست تل فاصلِ ٍ اص دٍ طشف تشاص با قلن ًاصً٘ی اًذاصُ ‪ًَ 11‬ضتِ ضَد‪.‬‬ ‫مًاد ی ریشَا‬ ‫با قلن ًاصً٘ی اًذاصُ ‪ ٍ 12‬پشسًگ(‪ ٍ )Bold‬ضواسُ گزاسٕ ضذُ با ضشٍع اص ‪ ٍ 1‬بذٍى تَسفتگٖ اص ابتذإ خط ٍ فاصلِ ‪ً ۶‬قطِ با بخص بایٖٗ ًَضتِ‬ ‫ضَد‪.‬‬ ‫عىًان بخصَا‬ ‫عٌَاى بخصّا باٗذ با قلن ًاصً٘ی اًذاصُ ‪ ٍ 12‬پشسًگ(‪ ٍ )Bold‬ضواسُ گزاسٕ ضذُ با ضشٍع اص ‪ ٍ 1‬بذٍى تَسفتگٖ اص ابتذإ خط ٍ فاصدلِ ‪ً ۶‬قطدِ بدا‬ ‫بخص بایٖٗ ًَضتِ ضَد‪.‬‬ ‫عىًان زیربخصَا‬ ‫عٌَاى صٗشبخطْا باٗذ با قلن ًاصً٘ی اًذاصُ ‪ ٍ 12‬پشسًگ ٍ ضواسُ گزاسٕ ضذُ بصَست صٗش بخص (هاًٌذ ‪ ٍ )1-1‬بذٍى تَسفتگٖ اص ابتذإ خط ٍ فاصدلِ‬ ‫‪ً ۶‬قطِ با بخص بایٖٗ ًَضتِ ضَد‪ ( .‬دس صَست٘نِ صٗشبخص بالفاصلِ بعذ اص بخص اصلٖ ضشٍع ضذ اٗی فاصلِ ‪ً ۶‬قطِ یصم ً٘ست‪).‬‬ ‫جذیلَا ی ضکلَا‬ ‫ّش جذٍل ٗا ضنل باٗذ داسإ ضواسُ ٍ عٌَاى ٍ تَض٘ح باضذمِ با قلن ًاصً٘ی پشسًگ ٍ اًذاصٓ ‪ًَ 11‬ضتِ ضَد‪ .‬عٌَاى جذاٍل بصَست ٍسط چ٘ی دس‬ ‫بایٕ جذٍل ٍ عٌَاى ضنلْا بصَست ٍسط چ٘ی دس صٗش ضنل ًَضتِ ضَد‪ .‬رمش ٍاحذ مو٘تْا دس جذٍل ٍ ضنل الضاهٖ است‪ .‬دس هتی هقالِ باٗذ بِ ّوِ‬ ‫جذاٍل ٗا ضنلْا اسجاع دادُ ضَد‪.‬‬ ‫وتایج‬ ‫هتی هقالِ با قلن ًاصً٘ی اًذاصُ ‪ ٍ 11‬قلن ‪ Times New Roman‬با اًذاصُ ‪ 11‬بشإ لغات اًگل٘سٖ ًَضتِ ضَد‪.‬‬ ‫بحث ی وتیجٍ گیری‬ ‫هتی هقالِ با قلن ًاصً٘ی اًذاصُ ‪ ٍ 11‬قلن ‪ Times New Roman‬با اًذاصُ ‪ 11‬بشإ لغات اًگل٘سٖ ًَضتِ ضَد‪.‬‬ ‫مراجع‬ ‫بخص هشاجع دس اًتْإ هقالِ قشاس هٖگ٘شد ٍ عٌَاى اى داسإ ضواسُ باضذ‪ .‬دس ًَضتی هشاجع ابتذا هشاجع فاسسٖ ٍ بعذ هشاجع اًگل٘سٖ سا رمش مٌ٘ذ ٍ‬ ‫اًْا سا بِ تشت٘ب حشٍف الفباء ًام خاًَادگٖ ًَٗسٌذٓ اٍل رمش ًواٗ٘ذ‪ .‬دس هقالِ باٗذ بِ ّؤ هشاجع اضاسُ ضَد‪ .‬هطخصات ّش هشجع بِ صَست ماهل ٍ‬ ‫دس قالب استاًذاسد صٗش رمش ضًَذ‪ .‬هشاجع فاسسٖ با قلن ًاصً٘ی ًاصک اًذاصُ ‪ ٍ 11‬هشاجع اًگل٘سٖ با قلن ‪ Times New Roman‬اًذاصُ ‪ 9‬رمش ضًَذ‪.‬‬ ‫[‪ً ]1‬ام خاًَادگٖ‪ً ،‬ام ًَٗسٌذگاى ٗا ًام هَسسِإ مِ ًقص ًَٗسٌذُ سا داسد‪ ،‬عىًان کامل کتاب‪ً ،‬ام خاًَادگٖ‪ً ،‬ام هتشجواى با ق٘ذ ملوِ تشجؤ‪ً ،‬ام خاًَادگٖ‪،‬‬ ‫ًام ٍٗشاستاس با ق٘ذ ملوِ ٍٗشاستٔ‪ ،‬ضواسُ جلذ‪ ،‬ضواسُ ٍٗشاٗص‪ ،‬هحل ًطش‪ً ،‬ام ًاضش‪ ،‬تاسٗخ اًتطاس‪..‬‬ ‫[‪ً ]2‬ام خاًَادگٖ‪ً ،‬ام ًَٗسٌذگاى‪ ،‬عىًان پایانوامٍ‪ ،‬دسجِإ مِ پاٗاى ًاهِ بشإ دسٗافت اى ًَضتِ ضذُ است‪ً ،‬ام داًطگاُ‪ ،‬هحل داًطگاُ‪ ،‬ضواسُ صفحِّا‪ ،‬تاسٗخ‬ ‫اًتطاس‪.‬‬ ‫[‪ً ]3‬ام خاًَادگٖ‪ً ،‬ام هجشٕ‪ ،‬عىًان طرح پژیَطی‪ ،‬ضواسُ ثبت‪ً ،‬ام ماهل سفاسش دٌّذُ‪ ،‬هحل اًجام طشح‪ ،‬تاسٗخ اًجام طشح‪.‬‬ ‫[‪ً ]4‬ام خاًَادگٖ‪ً ،‬ام ًَٗسٌذگاى‪ ،‬عىًان مقالٍ‪ً ،‬ام هجلِ ٗا مٌفشاًس‪ ،‬ضواسُ دٍسُ ٗا هجلِ‪ ،‬ضواسُ صفحِّا‪ ،‬هحل چاپ هجلِ ٗا بشگضاسٕ مٌفشاًس‪ ،‬تاسٗخ‬ ‫اًتطاس‪.‬‬ صفحه 37 صفحه 38 صفحه 39 صفحه 40 صفحه 41 صفحه 42 صفحه 43 صفحه 44

آخرین شماره های فصلنامه دیده بان مرز

فصلنامه دیده بان مرز 8

فصلنامه دیده بان مرز 8

شماره : 8
تاریخ : 1400/04/20
فصلنامه دیده بان مرز 7

فصلنامه دیده بان مرز 7

شماره : 7
تاریخ : 1400/03/01
فصلنامه دیده بان مرز 6

فصلنامه دیده بان مرز 6

شماره : 6
تاریخ : 1399/09/30
فصلنامه دیده بان مرز 4

فصلنامه دیده بان مرز 4

شماره : 4
تاریخ : 1399/02/15
فصلنامه دیده بان مرز 3

فصلنامه دیده بان مرز 3

شماره : 3
تاریخ : 1398/10/15
فصلنامه دیده بان مرز 2

فصلنامه دیده بان مرز 2

شماره : 2
تاریخ : 1398/07/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!