ماهنامه نویز - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1395

تعداد شماره ها :

1 شماره

استان فعالیت :

آذربایجان شرقی

وب سایت :

www.eca.ir/noisemagazine

مختصری درباره نشریه

ماهنامــه نویــز، نشــریهای اســت علمــی، خبــری، آموزشــی کــه بــا تکیــه بــر خالقیــت و نــوآوری کارشناســان ایرانــی و انجــام کار گروهــی آنــان بــه مخاطبــان خــود کمــک میکنــد تــا نیازهــای خــود را در شــکل مکتــوب در ایــن نشــریه محقــق شــده بیابنــد.
اهداف
1 .پیشبرد فرهنگ علم گرایی در کشور
2 .ایجاد روحیه تالش و امید در نسل جوان
3 .توسـعه کمـی و کیفـی روزافـزون بـه سـوی نشـریه ای وزیـن،فراگیـر و کـم اشـکال
4 .اطلاع رسانی به روز علوم مرتبط اصول و ارزش ها
1 .احترام به مخاطب
2 .راستی در گفتار و رفتار میان دست اندر کاران نشریه
3 .تالش مستمر برای بهبود
4 .استفاده از پتانسیل موجود در قشر تحصیل کرده کشور

(حوزه های فعالیت موضوعات کلیدی)

1 .آموزش مبانی علوم برق و الکترونیک
2 .آشنایی با تکنولوژی های نوین دنیای فناوری
3 .طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال
4 .آموزش و معرفی نکات کاربردی پردازنده ها
5 .مدارات مجتمع
6 .آموزش کاربردی نرم افزارهای تخصصی
7 .اینترنت اشیا
8 .رایانه های کوچک مبتنی بر لینوکس و ویندوز
9 .معرفی مشاهیر برق
10.موارد کاربردی و عملی علم الکترونیک
11.بخش های متنوع مرتبط با موضوعات برق و الکترونیک

آخرین شماره های ماهنامه نویز

ماهنامه نویز شماره 15

ماهنامه نویز شماره 15

شماره : 15
تاریخ : 1396/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!